Back

★ Բնութեան երեւոյթներ                                               

Ուղեւորութիւն դէպի երկրի կեդրոնը

"Ուղեւորութիւն Դէպի Երկիրին Կեդրոնը", ֆրանսացի գրող Ժիւլ Վեռնի գիտա-երեւակայական վէպը, որ առաջին անգամ հրատարակուած է 1864 թուականին։

                                               

Կլիմայական Փոփոխութիւններ

Կլիմայական փոփոխութիւն ը կրնայ նկարագրուիլ իբրեւ դանդաղ եւ ներդաշնակ փոփոխութիւն, որ կ՚ազդէ երկրագունդի կլիմային: Ան առաջացած է մարդոց գործունէութիւններէն եւ կը սպառնայ բնութիւնը եւ մարդկային ցեղը: Աշխարհի ջերմաստիճանը կ՝աւելնայ բնութեան ընդհարումներով: Կլիմայի փոփոխութեան սպառնալիքը կը գերազանցէ համաշխարհային պատերազմի հեռանկարը։

                                               

Ներսէս Լամբրոնացի

Ներսէս Լամբրոնացի, հայ մատենագիր, գիտնական, փիլիսոփայ, պետական եւ եկեղեցական գործիչ, հրապարակախօս, բանաստեղծ, երաժիշտ, թարգմանիչ Կիլիկեան Հայաստանի մէջ։ Լամպրոնի բերդատեր, Հեթումեան իշխան Օշին Բ.–ի եւ Շահանդուխտ Պահլաւունիի որդին։

                                               

Գեղարուեստական Պատկերաւորումի Միջոցներ

Համեմատութիւնը գրական պատկերաւորումի միջոց է, որ կը յենի բաղդատուող երկու երեւոյթներու կամ առարկաներու նմանութեան վրայ։ Համեմատութիւնը առաւել կ՛ընդգծէ երեւոյթի յատկանիշը, նոյն ատեն կու տայ հեղինակին վերաբերմունքը։ Կ՛ունենայ երեք անդամ՝ համեմատուող երկու կողմերը ու համեմատելի յատկանիշը։ Սովորաբար կը կապուի նման, պէս, իբրեւ, զերթ, հանց, որպէս, ինչպէս, կարծես թէ ու նման բառերով։ Օրինակ. Կան նաեւ ժխտական համեմատութիւններ՝

                                               

Աստղագիտութիւն

Աստղագիտութիւն, գիտութիւնն է երկնային մարմիններու եւ անոնց հետ կապուած երեւոյթներու մասին։ Անիկա միաժամանակ կը մշակէ երկնային մարմիններու դիտումները գործնական նպատակներով օգտագործելու մեթոտներ ։ Ըստ ուսումնասիրութեան առարկաներու կամ մեթոտներու աստղագիտութիւնը կը բաժնուի շարք մը ենթաբաժիններու։ Տիեզերական թռիչքներու ժամանակ անհրաժեշտ ուղեծիրներու րնտրութեան կապակցութեամբ աստղագիտութեան մէջ ձեւաւորուեցաւ նոր բաժին մը՝ աստղատինամիքան, որ կուսումնասիրէ արհեստական երկնային մարմիններու շարժումները։ Արեգակի, մոլորակներու եւ աստղերու տեսանելի շարժումներու պարբերականութիւնը աստղագիտական դիտումներով ...

                                               

Հոգեբանութեան պատմութիւն

Հոգեբանութեան պատմութիւն, գիտութեան յատուկ բնագաւառ՝ հոգեբանական գիտելիքներու համակարգի ծագման եւ զարգացման օրինաչափութիւններու մասին։ Վերջինիս շրջանակներուն մէջ կ՛ուսումնասիրէ ոչ թէ հոգեկան իրականութիւնը, այլ վերջինիս մասին պատկերացումները, անոնց ծագման ժամանակաշրջանները։ Հոգեբանութեան պատմութեան հիմնական խնդիրն է հոգեկանի մասին գիտական պատկերացումներու ծագման եւ հետագայ զարգացման վերլուծութիւնը։ Դարեր շարունակ ծագած եւ միասին հերթափոխած են հոգիի, գիտակցութեան, վարքի մասին շարք մը պատկերացումներ։ Հոգեբանութեան պատմութիւնը կոչուած է վերստեղծելու այդ հերթափոխի պատկերը, դուրս բերելու ձեւաւոր ...

                                               

Ալպերթ Այնշթայն

Ալպերթ Այնշթայն, թարգմանութեան այլ տարբերակով՝ Ալպերթ Էյնշթէյն, ծնունդով գերմանացի տեսաբան բնագէտ՝ ֆիզիքոս, որ զարգացուց յարաբերականութեան ընդհանուր տեսութիւնը` բնագիտութեան՝ ֆիզիքայի երկու հիմնասիւներէն մէկը։ Այս նուաճումին համար Այնշթայնին յաճախ կը համարեն ժամանակակից բնագիտութեան՝ ֆիզիքայի հայր։ 1921 թուականին նա արժանացել է ֆիզիկայում Նոբելյան մրցանակի "տեսական ֆիզիքայի մէջ իր աւանդի եւ յատկապէս իր՝ ֆոտոէֆեկտի օրէնքի բացայայտման համար" ։ Անոր հանրայայտ զանգուած-էներկիա համարժէքութեան բանաձեւը՝ E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}}, երկու անգամ համարուած է "աշխարհի ամենայայտնի հաւասարումը" ...

                                               

Տարածութիւն

Տարածութիւն, եռաչափ անսահման տարածք, որուն մէջ ֆիզիքական մարմիններն ու իրադարձութիւնները ունին յարաբերական դիրք եւ ուղղութիւն, իրական տարածութեան վերացարկումն ու ընդհանրացումը թուաբանութեան մէջ։ Ֆիզիքական տարածութիւնը յաճախ կը վերագրուի երեք գիծային չափում, չնայած արդի բնագէտները սովորաբար կը ներկայացնեն ժամանակի հետ`որպէս անսահման քառաչափ տարածաժամանակ։ Թուաբանութեան մէջ "տարածութիւններուն" կը վերագրուին տարբեր չափողականութիւններ եւ տարբեր ներքին յատկութիւններ։ Տարածութեան գաղափարը հիմնարար կարեւորութիւն ունի ֆիզիքական տիեզերքը հասկնալու մէջ։ Սակայն փիլիսոփաները դեռ կը վիճին՝ այն ինքնին է ...

                                     

★ Բնութեան երեւոյթներ

  • կը սպառնայ բնութիւնը եւ մարդկային ցեղը: Աշխարհի ջերմաստիճանը կ աւելնայ բնութեան ընդհարումներով: Կլիմայի փոփոխութեան սպառնալիքը կը գերազանցէ համաշխարհային
  • պարզունակ բոյսեր, կենդանի նախապատմական արարածներ, նախնադարեան մարդու, բնութեան տարբեր երեւոյթներ եւ, ամենէ կարեւորը, հսկայական ստորգետնեայ ծով մը, որուն մէջ կ ապրէին
  • պայմանաւորած է մարմնին հոգիի առկայութեամբ Բնութեան մասին գիտելիքները անբաւարար համարելով, ան պնդած է, որ շատ իրեր ու երեւոյթներ զգայարաններով ամիջապէս ընկալելի
  • ձեւերէն են Բովանդակային, երբ կը համեմատուին բովանդակութեամբ նման երկու երեւոյթներ Շարահիւսական զուգահեռականութիւնը կը կազմուի այնպիսի տողերէ, որոնք ունին
                                     
  • կարելիութիւն տուին աւելի ընդլայնելու Տիեզերքի չափերը, յայտնաբերել նոր երեւոյթներ եւ զանոնք ուսումնասիրելու տուեալ ժամանակի գիտութեան կարելիութիւններուն
  • սորվեցնէ ոչ միայն փաստերուն, այլեւ հասկնալու, գնահատելու հոգեբանական առանձին երեւոյթներ եւ մօտեցումներ Հոգեկանի վերաբերեալ տարբեր մօտեցումնեու վերլուծութիւնը
  • Ձգողականութեան նոր տեսութիւնը կանխատեսեց հին ժամանակ անյայտ 2 ֆիզիքական երեւոյթներ որոնք հաստատուած էին ուսումնասիրութիւններու ընթացքին, ինչպէս նաեւ ճշգրտօրէն
  • արտացոլումներն են, ուստի եւ յաջողութեամբ կը կիրառուին իրական առարկաներ ու երեւոյթներ ուսումնասիրող բոլոր գիտութիւններուն մէջ Աշխարհագրութիւնը Երկիրը նկարագրող

Users also searched:

ուղեւորութիւն դէպի երկրի կեդրոնը, երկրի, դէպի, կեդրոնը, Ուղեւորութիւն, Ուղեւորութիւնդէպիերկրիկեդրոնը, կլիմայական փոփոխութիւններ, Փոփոխութիւններ, Կլիմայական, ԿլիմայականՓոփոխութիւններ, ներսէս լամբրոնացի, համալսարան, Լամբրոնացի, սկեւռայիդպրոց, գլաձորիհամալսարան, կոստանդինկեսարացի, ներսեսշնորհալի, անտիոքիասիզներ, հովհաննեսսսեցի, ներսես, լամբրոնացի, սսիհամալսարան, սկեւռայի, գլաձորի, կոստանդին, կեսարացի, շնորհալի, անտիոքի, ասիզներ, հովհաննես,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Մուսա Լեռ Մշակութային կեանք Հետք.

1.Ճանապարհ դեպի Գդանսկ եւ մեր ուղեւորության հաջորդ երկրի Իսպանիայի. Download 5Mb Untitled. Ու անոնց թանձր, դէպի անարտայայտութիւն երկիրը արեւմտացնելու, այդ դերին ամէնէն Որոնց բախտն էր ճամի մը ունենալ իրենց կեդրոնը, սա ուղեւորութիւնը, գոնէ իր առաջին մասին. Ուխտագնացութիւն. Րունակէ Հալէպի մէջ գրչութեան կեդրոնի Երուսաղէմ ուղեւորութեան ճամբուն վրայ այցելած է կանցնէին նաեւ դէպի Ս. Երկիր առաջնոր. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Երեխաներու աջակցութեան կեդրոն է: Այստեղ անոնք Օ, բարդ հարց է: Այս երկիրը հարուստ է Մեղրի ամէնամեայ ուղեւորութեան մեջ քայլեց, ավելի շուտ հրեց դեպի դուրս։.

Բացառիկ հարցազրույց ԱՍԱԼԱ ի Հետք.

Երբ կամայական փոփոխութիւններ ալ տեղի արդյունք չէր. տեղադիրքը, կլիմայական. Այստեղ Untitled. Նալիք կլիմայական ուշագրա փոփոխութիւնները։ Իւրաքանչիւր արեգակնային. Կենսոլորտային ջեռուցման Arevelk. Կլիմայի տեսանկիւնից, Ղարաբաղն ու Ղարադաղը նման են փոփոխութիւններ կատարուեցին։.


Ներսես շնորհալի.

2 Untitled. 0 °C, 1 °C 0 °C Завтра 1 °C Hay Հայ Рус Eng Tür. ԱՂՈԹՔ ՄԻԱԾԻՆ ՈՐԴՈՒՆ. Ներսես Լամբրոնացի. Հովհաննես սսեցի. ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՏԱՄՔԻ ԵՎ NIP. Հայերեն: Ներսես Լամբրոնացի. Ծննդյան տարեթիվը: 1153. Ծննդավայրը: Լամբրոն, Կիլիկիա.

Համասփյուռ բույս.

Գիտությունների. Ծանօթանում էր իմաստասիրութեանը, սովորում էր աստղագիտութիւն, երկրաչափութիւն. Shirakatsi. ԴԱՐ Ակումբ. Օգտագործումը a.org կայքում. Հայկական Աստղագիտութիւն. Օգտագործումը ka. Շիրակացու խնդրագիրք. ̲ðø ²´àìº²Ü Ê²â²îàôðÆ Գրքեր. Աշխարհագրութիւնն էր, ընդհ. ազգաց պատմութիւն, աստղագիտութիւն, բնական եւ.


Հոգեբանության փուլերը.

Ուրուագիծ Կրօնական Պատմութեան եւ. Մարդիկ նաև որոնում են. Հոգեբանություն. Описание для Հոգեբանության. Հոգեբանության տեսություն և պատմություն –​. ԺԹ.00.01 առարկայի կրթության հոգեբան.¨ ëáóÇáÉá. Հոգեբանության զարգացման փուլերը. Կատեգորիա:Հոգեբանության. Թյունը: Այս պայմաններում կարևորվում է ​Հոգեբանության պատմություն առարկայի.

Մոնթե մելքոնյան խոսքեր.

Ալբերտ Էյնշտեյնի կյանքի 31 դասերը. Մարդկանց մեծ մասը կարծում է, որ մեծ մաթիմատիկոս դառնում են ինտելեկտի շնորհիվ:. Աֆորիզմներ զրույցի մասին. Ալբերտ Էյնշտեյն Կարլ Զելիգ. Albert Einstein, the world famous 20th Century theoretical physicist who developed Այնշտայն, դու կուզենա՞յիր նստել Բարտի. Ասույթներ ֆիզիկայի մասին. Հետաքրքիր պատմություններ Ալբերտ. Albert CAMUS, CAHIER I Նա պետք է սովորի Այնշտայնի հարաբերականության. Իմաստուն մտքեր հայրենիքի մասին. Ահա ինչպիսինն են համաշխարհային. Ալբերտ Այնշտայն, տառադարձման այլ տարբերակով՝ Ալբերտ Էյնշտեյն, ծնունդով գերմանացի տեսաբան ֆիզիկոս, ով զարգացրել է հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը՝ ֆիզիկայի երկու հիմնասյուներից մեկը։ Այս նվաճման համար Այնշտայնին հաճախ համարում են ժամանակակից ֆիզիկայի հայր։.


Հենրիխ Մխիթարեան իր կարծիքը Arevelk.

Միասնական ներքին տարածութիւն ունեցող եկեղեցա կան շէնքի այս յօրինուածքը 12 13 րդ. Արցախ հայկական ինքնութեան. Հանրութիւն մարդիկ ժամանակ ​տարածութիւն բնորոշ յատկութիւն տենդենց​. Download 792Kb Untitled. Թող տարածութիւն առաջանայ ջրերի միջեւ, եւ տարածութիւնը, որով Աստուած տարածութեան​. Footnotes:Gen Arak29. 46.298 դ․ 164 ք. ս. տարածութիւն. ունի 3 գիւղական հասարա կութիւն, բաղկացած 21 գիւղերից, 3404.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →