Back

ⓘ Քիմիական Տարրեր
Քիմիական Տարրեր
                                     

ⓘ Քիմիական Տարրեր

Քիմիական տարր, միեւնոյն լիցքով օժտուած հիւլէի միջուկներու ամբողջութիւն։ Հիւլէի միջուկը կազմուած է փրոթոններէ, որոնց քանակը հաւասար է քիմիական տարրի հիւլէական թիւին, եւ նէյթրոններէ, որոնց թիւը կրնայ տարբերիլ։ Իւրաքանչիւր քիմիական տարր ունի իր լատիներէն անունը եւ քիմիական նշանը, որ կազմուած է մէկ կամ երկու լատիներէն տառերէ եւ կը նշուի մասնաւորապէս Մենտելեւի քիմիական տարրերու պարբերական աղիւսակին մէջ։

Քիմիական տարրերու գոյութեան եղանակները ազատ վիճակի մէջ կը հանդիսանան պարզ նիւթերը միատարր։ Պէտք է տարբերել քիմիական տարրերը վերացական առարկաներ, որոնք կը նկարագրուին իրենց յատկանիշներու միջոցով եւ անոնց համապատասխան նիւթական առարկաները՝ պարզ նիւթերը որոնք օժտուած են ֆիզիքական եւ քիմիական որոշակի յատկութիւններով։

Մինչեւ 2016, յայտնի էին 118 քիմիական տարրեր։ Անոնցմէ 94-կը գտնուին բնութեան մէջ մէկ մասը միայն միքրոչափերով, իսկ միւս 24-ը արհեստականօրէն շինուած են։

                                     

1. Եզրի ստեղծման պատմութիւն

"Էլեմենթ" լատ.՝ elementum մալակասի՝ elementum, տարր բառը կօգտագործուի շատ հին ժամանակաշրջաններու որպէս բանի մը մաս խօսքի էլեմենթ, կրթութեան էլեմենթ եւ այլն։ Հնագոյն ժամանակներուն կը տարածուի հետեւեալ արտայայտութիւնը. "Ինչպէս բառը կազմուած է տառերէ, այնպէս ալ մարմինը՝ տարրերէ" ։ Այդտեղէն ալ հաւանաբար կը ծագի բառը. լատիներէնի այբուբենի ձայնաւորներու շարքի անունէն՝ l, m, n, t "el" - "em" - "en" - "tum"։

Ժամանակակից ըմբռնման մօտ քիմիական տարրի հասկացողութիւնը կարտացոլայ քիմիական փիլիսոփայութեան նոր համակարգը, որ կը շարադրէ Ռոպերթ Պոյլը "Քիմիկոս-սկեպտիկ" գիրքին մէջ 1661։ Պոյլ նշած է, որ ո՛չ Արիսթոթելի չորս տարրերը, ո՛չ ոսկեփոխներու երեք սկզբունքները կրնան ընդունուիլ իբրեւ տարրեր։ Տարրերը, ըստ Պոյլի, գործնականին մէջ անտարրալուծելի մարմիններ նիւթեր են, որոնք կը բաղկանան իրարու նմանող միատարր առաջնային նիւթէ կազմուած մասնիկներէ, որոնցմէ կը կազմուին բոլոր բաղադրեալ մարմինները, եւ անոնք կրնան տարրլուծուիլ։ Մասնիկները կրնան տարբերիլ ձեւով, չափերով եւ քաշով։ Մասնիկները, որոնցմէ կը կազմուին մարմինները, կը մնան անփոփոխ վերջիններուս փոխարկումներու ժամանակ։

1789-ին Անթուան Լորան Լաւուազիէն "Քիմիագիտութեան տարրական դասընթացք" -ին մէջ նոր քիմիագիտութեան պատմութեան մէջ առաջին անգամ կը ներկայացնէ քիմիական տարրերու ցանկը պարզ մարմիններու աղիւսակը, որոնք կը բաժնուին քանի մը տիպերու։ Լաւուազիէն առաջին անգամ քիմիական տարրերու հետ կը նոյնացնէ շարք մը պարզ նիւթեր ։ Տարրերուն մէջ կը ներառուին լոյսը, ջերմածինը եւ "աղածին հողախառն նիւթերը" քալսիումի, մակնեզիում դժուար տարրալուծուող օքսիդներ եւ այլն։ Տարրերու տուեալ հայեցակարգը կընդունուի կոչել փորձաբուժութեան-վերլուծական, քանի որ Լաւուազիէն իբրեւ տարրի որոշման չափանիշ կընտրէ փորձը եւ միայն փորձը՝ բաժանման կերպով մերժելով ոչ փորձաբուժական միւս բոլոր դատողութիւնները հիւլէներու եւ մոլեքուլներու մասին, որոնց ինքնին գոյութիւնը կարելի չէ հաստատել փորձնական ճամբով։

Ճոն Տալթոնի շնորհիւ ԺԹ. դարու սկիզբը քիմիագիտութեան մէջ գերիշխող կը դառնայ հիւլէական եւ մոլեքուլային վարկածը, որ քիմիական տարրը կը դիտարկէ իբրեւ հիւլէներու առանձին տեսակ եւ կը մատնանշէ պարզ եւ բաղադրեալ նիւթերու բնոյթը՝ իբրեւ կազմուած համապատասխանաբար նոյն կամ տարբեր տեսակի հիւլէներէ։ Տալթոնը առաջին անգամ կը նշէ հիւլէական զանգոածը՝ իբրեւ տարրի կարեւոր յատկութիւն, որ կորոշէ անոր քիմիական բնոյթը։ Իյոնս Յակոբ Պերցելիուսի ու անոր հետեւորդներու ջանքերու շնորհիւ բոլորովին ստոյգ կորոշուին յայտնի քիմիական տարրերու հիւլէական զանգուածները։ ԺԹ. դարու կէսերը կը նշանաւորուին ամբողջ շարք մը նոր քիմիական տարրերու յայտնաբերումով։ 1860-ին Քարլսրուէի մէջ կայացած քիմիագէտներու միջազգային համագումարին կընդունուին մոլեքուլի եւ հիւլէի սահմանումները։

Մինչեւ Տմիթրի Մենտելեւի կողմէ պարբերական աղիւսակի յայտնաբերումը 1869 յայտնի էին 63 տարրեր։ Անոր կողմէ հիւլէական զանգուածը կառանձնանայ իբրեւ հիւլէներու յատկութիւն, որ կորոշէ քիմիական տարրերու յատկութիւններու, ինչպէս նաեւ անոնց կազմած պարզ եւ բաղադրեալ նիւթերու փոփոխութեան պարբերական բնոյթը։ Մենտելեւ քիմիական տարրերը կը սահմանէ իբրեւ "պարզ կամ բաղադրեալ մարմիններու նիւթական մասնիկներ, որոնք անոր կը հաղորդեն ֆիզիքական ու քիմիական յատկութիւններու յայտնի ամբողջութիւնը" ։ Մենտելեւի յայտնագործութիւնը թոյլ կու տայ կանխատեսել այդ ժամանակ դերեւս անյայտ շարք մը տարրերու գոյութիւնը, ինչպէս նաեւ անոնց յատկութիւնները, ինչպէս նաեւ գիտական հիմք կը ծառայէ անոնց դասակարգման համար։

Սակայն Մենտելեւը ստիպուած կըլլայ որոշակի փոփոխութիւններ կատարել տարրերու հերթականութեան մէջ, որոնք կը դասաւորուէին հիւլէական զանգուածի աճման կարգով, որպէսզի պահպանուի քիմիական յատկութիւններու պարբերականութիւնը, ինչպէս նաեւ ներառուին դերեւս չյայտնաբերուած տարրերուն համապատասխանող դատարկ վանդակներ։ Աւելի ուշ 20-րդ դարու առաջին տասնամեակներուն կը պարզուի, որ քիմիական յատկութիւններու պարբերականութիւնը կախեալ է հիւլէական թիւէն հիւլէի միջուկի լիցք, ոչ թէ տարրի հիւլէական զանգուածէն։ Վերջինս կորոշուի տարրի կայուն իզոթոփներու թիւով եւ անոնց բնական տարածուածութեամբ։ Այնուամենայնիւ, տարրի կայուն իզոթոփները ունին հիւլէական զանգուած, որոնք կը խմբաւորուին որոշակի նշանակութեան շուրջ, քանի որ միջուկին մէջ նէյթրոններու աւելցուք կամ անբաւարարութիւն ունեցող իզոթոփները անկայուն են, ընդ որուն՝ փրոթոններու թիւի այսինքն՝ հիւլէական թիւի աճին զուգընթաց կաճի նաեւ նէյթրոններու թիւը, որոնք ամբողջութեան մէջ կը կազմեն կայուն միջուկ։ Այդ պատճառով պարբերական օրէնքը կրնայ ձեւակերպուիլ եւ իբրեւ քիմիական յատկութիւններու կախեալութիւն հիւլէական զանգուածէն, թէեւ այդ կախեալութիւնը կը խախտուի որոշ պարագաներու։

Իզոթոփներու յայտնաբերումէն ետք կը պարզուի, որ նոյնիսկ նոյն տարրի հիւլէներու տարբեր միացութիւնները կրնան ունենալ տարբեր հիւլէական զանգուածներ. այսպէս, շողարձակ հելիումը, որ կու գայ ուրանի հանքանիւթերէ, 4 He իզոթոփի գերակշռման պարագային ունի աւելի մեծ հիւլէական զանգված, քան տիեզերական ճառագայթներու հելիումը որոնց մէջ առկայ է նաեւ 3 He թեթեւ իզոթոփը։

Քիմիական տարրի իբրեւ միջուկի միանման հաւասար է տարրի թիւին Պարբերական աղիւսակին մէջ դրական լիցքերով օժտուած հիւլէներու միացութեան ժամանակակից սահմանումը կը յայտնուի շնորհիւ Հենրի Մոզլիի 1915 եւ Ճէյմս Չատվիկի 1920 հիմնարար աշխատութիւններուն։

                                     

2. Յայտնի քիմիական տարրեր

2016-ի Դեկտեմբերի դրութեամբ յայտնի է 118 քիմիական տարր 1-118 կարգային թիւերով, որոնցմէ 94-կը յայտնաբերուին բնութեան մէջ որոշ տարրեր բնութեան մէջ առկայ են միայն չնչին չափերով, իսկ միւս 24-կը պատրաստուին առանձին՝ միջուկային շարժումներու պատճառով։ Փորձեր կըլլան շինելու միւս գերծանր անդրուրան տարրերը։ Յայտարարութիւններ կըլլան ունպիքվատիում 124 տարրի պատրաստութեան եւ անուղղակի վկայութիւններ ունպինիլիում 120 եւ ունպիհեքսիում 126 տարրերուն մասին, սակայն անոնք չեն հաստատուիր։ Նաեւ կը յայտարարուի բնական թորիումի նմուշներուն մէջ էկատորիա-ունպիպիում 122 տարրի յայտնաբերման մասին, սակայն այդ յայտարարութիւնը հետագային չի հաստատուիր աւելի ստոյգ մեթոտներու օգտագործութեամբ կատարուած փորձերու ժամանակ։ Բացի անկէ, տեղեկութիւններ կը տարածուին երկնաքարային նիւթին մէջ 105-էն մինչեւ 130 հիւլէական թիւեր ունեցող տարրերու մասնիկներու հետ բախման հետքեր, ինչ որ կրնայ ծառայել իբրեւ անուղղակի ապացոյց կայուն գերծանր միջուկներու գոյութեան վերաբերեալ։ Բնութեան մէջ գերծանր անդրուրան տարրերու որոնումները, որոնց գոյութիւնը կարելի է համաձայն կայունութեան կղզիի տեսութեան, դերեւս յաջողութեամբ չեն պսակուիր, իսկ նոր անդրուրան տարրերու պատրաստութիւնը կը շարունակուի միջուկային ուսումնասիրութիւններու ռուսական, ամերիկեան, գերմանական ու ճափոնական կեդրոններուն մէջ՝ գիտնականներու միջազգային խումբերու ուժերով։ Դերեւս չյայտնաբերուած տարրերու մասին տեղեկութիւնները կը ներկայացուին Քիմիական տարրերու ընդլայնուած աղիւսակին մէջ:

Ուրանէն մեծ հիւլէական թիւ ունեցող նոր բնութեան մէջ չյայտնաբերուած տարրերու անդրուրան տարրեր պատրաստւթիւնը կը կատարուի սկիզբը ուրանի միջուկներով նէյթրոններոպ բազմակի կլանման միջոցով նէյթրոնային զօրաւոր հոսքի պայմաններուն մէջ միջուկային հիւլէական բարդերու մէջ եւ ալ աւելի զօրաւոր՝ միջուկային ջերմամիջուկային պայթիւնի պայմաններու մէջ)։ Նէյթրոնի աւելցուք ունեցող միջուկներու հետագայ պեթա-քայքայումներու շղթայի պատճառով կը բարձրանայ հիւլէական թիւը եւ կը ստեղծուին դուստր միջուկներ Z > 92 հիւլէական թիւերով։ Այդպիսով կը յայտնաբերուին նեփթունիումը Z = 93, փլութոնիումը 94, ամերիկիումը 95, պերքլիումը 97, էյնշթէյնիումը 99 եւ ֆերմիումը 100։ Քիուրիումը 96 եւ քալիֆորնիումը 98 նոյնպէս կրնան պատրաստուիլ եւ գործնականին մէջ կը յաջողին այդ ձեւով, սակայն սկզբնապէս անոնք ի յայտ կու գան արագացուցիչի մէջ ալֆա-մասնիկներով փլութոնիումի եւ քիուրիումի ճառագայթահարման պատճառով։ Աւելի ծանր տարրերը, սկսած մենտելեւիումէն 101, միայն ի յայտ կու գան արագացուցիչներու մէջ ակտինոիդային թիրախները թեթեւ իոններու հետ ճառագայթահարման պատճառով։

Նոր յայտնաբերուած քիմիական տարրի համար անուն առաջարկելու իրաւունքը կը վերապահուի զայն յայտնաբերողին։ Սակայն այդ անունը պէտք է ենթարկուի որոշակի կանոններու։ Նոր տարրի յայտնաբերման մասին հաղորդագրութիւնը կը ստուգուի քանի մը տարուան ընթացքին անկախ տարրալուծարաններու մէջ, եւ հաստատման պարագային Տեսական եւ կիրարկական քիմիագիտութեան միջազգային միութիւնը պաշտօնապէս կը հաստատէ նոր տարրի անունը։

2016-ի Դեկտեմբերի դրութեամբ յայտնի բոլոր 118 տարրերը ունին Տեսական եւ կիրարկական քիմիագիտութեան միջազգային միութեան կողմէ հաստատուած մշտական անուանումներ։ Տարրի յայտնաբերման մասին յայտրարելու պահէն մինչեւ Տեսական եւ կիրարկական քիմիագիտութեան միջազգային միութեան կողմէ անոր անունին հատատումը տարրը կը կոչուի ժամանակաւոր պարբերական անունով, որ կը կազմուի այդ թուականներու առաջին տառերէն։ Օրինակ՝ 118-րդ տարրը՝ օկանեսոնը, նախքան այդ անունի պաշտոնական հաստատումը կը կոչուէր ունունոկտիում ժամանակաւոր անունով եւ նշանակուած Uuo։

Չյայտնաբերուած կամ չհաստատուած քիմիական տարրերը յաճախ կը կոչուին Մենտելեւի կողմէ օգտագործուած համակարգի օգնութեամբ քիմիական աղիւսակին մէջ իրմէ վեր դասուած հոմոլոկի անունով՝ աւելցնելով "էկա-" կամ հազուադէպ "տուի-" նախածանցը, որոնք սանսկրիտի մէջ կը նշանակեն "մէկ" եւ "երկու" կախեալ է տեղակայուած հոմոլոկի շրջանէն։ Օրինակ՝ նախքան գերմանիումի յայտնաբերումը որ պարբերական աղիւսակին մէջ կը տեղակայուի սիլիսիումի տակ եւ կը կանխատեսուէր Մենտելեւի կողմէ կը կոչուի էկա-սիլիսիում, օկանեսոնը ունունոկտիում, 118 կը կոչուի նաեւ էկա-ռատոն, ֆլերովիումը ունունքվատիում, 114՝ էկա-կապար։

Պարբերական համակարգը կը բաղկանայ 7 պարբերութենէ, 10 շարքէ եւ 8 խումբէ։ Խումբերը պարբերական համակարգին մէջ կը դասաւորեն ուղղահայեաց։ Իբրեւ կանոն, տարրերու օքսիդացման բարձրագոյն դրական աստիճանը հաւասար է խումբի թիւին։ Բացառութիւն են ֆտորը, արծաթը, ոսկին, պղինձը։ Իւրաքանչիւր խումբ կը բաժնուի 2 ենթախումբի՝ գլխաւոր Ա եւ երկրորդական Բ։ Միեւնոյն ենթախումբին մէջ իրարու տակ կը գտնուին նման յատկութիւններ ունեցող եւ իրարմէ օրինաչափօրէն տարբերող տարրերը։ Գլխաւոր ենթախումբը կը կազմեն տիպիկ տարրերը եւ մեծ պարբերութիւններու առաջին 2 եւ վերջին 6 տարրերը։ Երկրորդական ենթախումբը կը կազմեն միայն մեծ պարբերութիւններու միւս տարրերը, որոնք միայն մետաղներ են։ Գլխաւոր եւ երկրորդական ենթախումբերու տարրերը իրարմէ կը տարբերին քիմիական յատկութիւններով։

Պարբերութիւնը կարգահամարի աճման կարգով իրարու յաջորդող տարրերու շարք է։ Պարբերական համակարգը կազմուած է 7 պարբերութենէ. I, II եւ III պարբերութիւնները կը կոչուին փոքր, իսկ IV, V, VI և VII-ը՝ մեծ։ Իւրաքանչիւր պարբերութիւն, բացառությամբ առաջինին, կը սկսի ալքալիական մետաղով եւ կաւարտի իներթ տարրով։ II եւ III պարբերութիւններու տարրերը կը կոչուին տիպիկ տարրեր։ Անոնց յատկութիւնները տիպիկ մետաղականէն մինչեւ իներթ տարրերը կը փոխուին օրինաչափօրէն։ Համակարգը բաղկացած է 10 շարքէ։ Իւրաքանչիւր փոքր պարբերութիւն կը կազմուի 1 շարքէ, իսկ մեծ պարբերութիւնները՝ 2-ական շարքերէ՝ զոյգ եւ կենտ։ Հիմնական յատկանիշը, ըստ որուն մեծ պարբերութիւնները կը բաժնուին 2 շարքի, տարրերու օքսիդացման աստիճանն է։ Անիկա 2 անգամ կը կրկնուի տարրերու հիւլէական զանգուածներու աճումով՝ անցնելով տարրերու եռեակներէ։

VI պարբերութեան մէջ լանթանէն անմիջապէս ետք կը տեղաբաշխուին 14 տարրեր՝ 58-71 կարգաթիւերով, զորոնք կը կոչեն լանթանոիդներ լանթանանմաններ։ Անոնց քիմիական յատկութիւնները իրարու շատ կը նմանին։ VII պարբերութեան մէջ ակտինիումէն ետք նոյնպէս կը տեղաբաշխուին 14 տարրեր՝ 90-103 կարգաթիւերով, զորոնք կը կոչեն ակտինոիդներ ակտինանմաններ։ Ի տարբերութիւն լանթանոիդներու, ակտինոիդներու հորիզոնական համանմանութիւնը թոյլ կարտայայտուի։ Լանթանոիդներն ու ակտինոիդները կը տեղաբաշխուին պարբերական համակարգին տակը, իսկ լանթանի եւ ակտինիումի վանդակներուն մէջ անոնք ցոյց կը տրուին համապատասխանաբար մէկ եւ երկու աստղանիշերով * եւ **։

                                     

3. Քիմիական տարրերու նշաններ

Քիմիական տարրերու նշանները կօգտագործուին որպէս այդ տարրերու կրճատուած անուններ։ Իբրեւ նշան սովորաբար կառնուի տարրի անուան առաջին տառը, իսկ անհրաժեշտութեան պարագային կաւելնայ երկրորդը կամ յաջորդ տառերէն մէկը։ Սովորաբար անոնք տարրի լատիներէն անուններու առաջին տառերն են. Cu - պղինձ cuprum, Ag - արծաթ argentum, Fe - երկաթ ferrum, Au - ոսկի aurum, Hg - սնդիկ hydrargirum։ Քիմիական նշաններու այսպիսի համակարգը կառաջարկուի 1814-ին շուէտացի քիմիագէտ Իյոնս Եաքոպ Պերցելիուսը։ Տարրերու ժամանակաւոր նշանները, որոնք կօգտագործուին նախքան անոնց մշտական անուններու եւ նշաններու հաստատումը, կը կազմուին երեք տառերէ, որոնք կը նշանակեն անոնց հիւլէական թիւիի տասնորդական արձանագրութեան երեք թիւերու լատիներէն անուններէն օրինակ՝ ունունոկտիումը 118-րդ տարրն է, որ ունէր Uuo ժամանակավոր անունը։ Կօգտագործուի նաեւ ըստ վերը տեղադրուած հոմոլոկներու անունի համակարգը Eka-Rn, Eka-Pb եւայլն։

Նշանի կողքին նշուած թիւերը կը նշանակեն. վերի ձախ կողմինը՝ հիւլէական զանգուած, վարի ձախ կողմինը՝ կարգաթիւ, վերի աջ կողմինը՝ իոնի լիցք, տակի աջ կողմինը՝ մոլեքուլի մէջ հիւլէներու թիւը։

Օրինակներ՝

  • H 2 {\displaystyle {\mathsf {H_{2}}}} - ջրածինի մոլեքուլ, որ կազմուած է ջրածինի երկու հիւլէներէ,
  • 6 12 C {\displaystyle {\mathsf {^{12}_{6}C}}} - ածխածինի հիւլէ 6-ի հաւասար լիցքով եւ 12-ի հաւասար հիւլէական զանգուածով։
  • C u 2 + {\displaystyle {\mathsf {Cu^{2+}}}} - պղինձի իոն 2+ լիցքով

Պարբերական աղիւսակին մէջ քիմիական տարրի քարտը սովորաբար կը պարունակէ հետեւեալ բնութագիրները.

  • 1 - քիմիական տարրի նշանակում,
  • 6 - ելեկտրոնային փոխդասաւորուածութիւն։
  • 5 - ելեկտրոններու տարածուածութիւնը ուժային մակարդակներուն,
  • 4 - հիւլէական զանգուած. կայուն իզոթոփներու հիւլէական զանգուածին միջին արժէքը երկրակեղեւին մէջ կամ աւելի երկարակեաց իզոթոփի հիւլէական զանգվածը շողարձակ տարրերու համար,
  • 3 - քիմիական տարրի կարգաթիւ, որ հաւասար է հիւլէի միջուկին մէջ գտնուող փրոթոններու թիւին,
  • 2 - տարրի անուն,


                                     

4. Քիմիական տարրերու տարածուածութիւնը բնութեան մէջ

Քիմիական տարրերէն երկրակեղեւին մէջ ամէնէն շատ կը տարածուին թթուածինն ու սիլիսիումը։ Այդ տարրերը ալիումինի, երկաթի, քալսիումի, նաթրիումի, կալիումի, մակնիումի, ջրածինի ու թիթանի հետ կը կազմեն երկրակեղեւի զանգուածի աւելի քան 99 առ հարիւրը, իսկ միւս տարրերուն կը մնայ 1 %-էն պակաս զանգուած։ Ծովու ջուրին մէջ թթուածինէն ու ջրածինէն բացի, որոնք կը մտնեն ջուրի կազմին մէջ, մեծ չափով կը պարունակեն այնպիսի տարրեր, ինչպէս՝ քլոր, նաթրիում, մակնիում, ծծումբ, կալիում, պրոմ եւ ածխածին։ Երկրակեղեւին մէջ քիմիական տարրի միջին պարունակութիւնը կը կոչուի կլարկային թիւ կամ տարրի կլարկ։

Երկրակեղեւին մէջ տարրերու պարունակութիւնը կը տարբերի Երկրի տարրերու պարունակութենէն, իբրեւ ամբողջութիւն, քանի որ Երկրի կեղեւի, մանթիայի ու միջուկի քիմիական կազմերը տարբեր են։ Այսպէս, միջուկը կը կազմուի հիմնականին մէջ երկաթէ ու նիքելէ։ Արեգակնային համակարգի եւ Տիեզերքի մէջ ընդհանրապէս տարրերու պարունակութիւնները նոյնպէս կը տարբերին երկրայիններէ։ Տիեզերքի մէջ ամէնէն շատ տարածուած տարրը ջրածինն է, որուն կը յաջորդէ հելիումը։ Տիեզերքի մէջ քիմիական տարրերու եւ անոնց իզոթոփներու յարաբերական տարածուածութիւններու ուսումնասիրութիւնը կարեւոր աղբիւր է միջուկային պատրաստութեան գործընթացքներու եւ Արեգակնային համակարգի ու երկրային մարմիններու հոլովոյթի վերաբերեալ տեղեկութիւններու համար։

                                     

5. Յառաջացում

Քիմիական տարրերու մեծ մասը 118-էն 94-կը գտնուին բնութեան մէջ, թէեւ անոնց մէկ մասը սկիզբը կը գտնուի արհեստականօրէն մասնաւորապէս թեքնեթիումը Tc կարգաթիւը՝ 43, փրոմեթիումը Pm 61, ասթաթը At 85, ինչպէս նաեւ անդրուրան նեփթունիումը Np 93 եւ փլութոնիումը Pu 94, այդ հինգ տարրերը արհեստականօրէն գտնուելէ ետք անհետացող չնչին քանակով կը յայտնաբերուին նաեւ բնութեան մէջ, անոնք կը յառաջանան իբրեւ միջանկեալ միջուկներ ուրանի ու թորիումի շողարձակ քայքայման ժամանակ, ինչպէս նաեւ ուրանի կողմէ նէյթրոններու կլանման եւ հետագայ պեթա-քայքայման ժամանակ)։ Այդպիսով, երկրակեղեւին մէջ առկայ են շատ տարբեր քանակներով Մենտելեւի պարբերական աղիւսակի առաջին 94 տարրերը։

Երկրակեղեւին մէջ յայտնաբերուած առաջին 94 քիմիական տարրերու մեծ մասը 83 առաջնային են կամ փրիմորտիալային, անոնք կը յառաջանան Ծիր կաթինի միջուկի պատրաստութեան ժամանակ, նախքան Արեգակնային համակարգի յառաջացումը, եւ այդ տարրերը ունին իզոթոփներ, որոնք կամ կայուն են, կամ բաւական երկարակեաց, որպէսզի չքայքայուին այդ պահէն ետք անցած 4.567 միլիառ տարուան ընթացքին։ Միւս 11 տարրերը շողարձակ են. անոնք չունին այդքան երկարակեաց իզոթոփներ, այդ պատճառով ալ այդ տարրերու երկրակեղեւի մէջ գոյութիւն ունեցող բնական հիւլէները կը յառաջանան այլ տարրերու շողարձակ քայքայման ժամանակ։

Մենտելեւի պարբերական համակարգին մէջ Փլութոնիումին Pu կարգաթիւը՝ 94 յաջորդող բոլոր տարրերը երկրակեղեւին մէջ ի սպառ կը բացակային, թէեւ անկէ քանի մը հատը կրնայ յառաջանալ տիեզերքին մէջ գերնոր պայթիւններու ժամանակ։ Այդ տարրերու բոլոր յայտնի իզոթոփներու կիսաքայքայման շրջանը փոքր է Երկրի գոյութեան ժամանակի համեմատութեամբ։ Բնական գերծանր տարրերու բազմամեայ որոնումները դերեւս արդիւնք չեն տար։

Քիմիական տարրերու մեծ մասը, բացառութեամբ ամենաթեթեւ քանի մը տարրերու, Տիեզերքի մէջ կը յառաջանան հիմնականին մէջ աստղային միջուկի պատրաստութեան ընթացքին ։ Ամենաթեթեւ տարրերը, յառաջացած են Մեծ պայթիւնին յառաջնային միջուկային պատրաստութիւն յաջորդած առաջին երեք վայրկեաններու ընթացքին։

Յատկապէս ծանր տարրերու գլխաւոր աղբիւրներէն մէկը Տիեզերքի մէջ պէտք է ըլլայ, համաձայն հաշուարկներու, նէյթրոնային աստղերու միաձուլումը, որ տեղի կունենայ այդ տարրերու մեծաքանակ արտանետումով, որոնք հետագային կը մասնակցին նոր աստղերու եւ մոլորակներու ձեւաւորման։

                                     

6. Քիմիական տարրերը իբրեւ քիմիական նիւթերու բաղկացուցիչ մաս

Քիմիական նիւթերը կրնան կազմուած ըլլալ ինչպէս մէկ քիմիական տարրէ պարզ նիւթեր, այնպէս ալ տարբեր տարրերէ բարդ նիւթեր կամ քիմիական միացութիւններ։

Քիմիական տարրերը կը կազմեն շուրջ 500 պարզ նիւթեր։ Իրենց յատկութիւններով տարբերող քանի մը պարզ նիւթերու տեսքով մէկ տարրի գոյութիւն ունենալու յատկութիւնը կը կոչուի ալոթրոփութիւն։ Մեծ մասով պարզ նիւթերու անունները կը համընկնին համապատասխան տարրերու անունների հետ, սակայն քանի մը ալոթրոփային ձեւերու գոյութեան պարագային պարզ նիւթի եւ տարրի անունները կրնան տարբերիլ, օրինակ՝ թթուածինը երկթթուածին, O 2 եւ օզոնը O 3, ադամանդը, ածուխը եւ ածխածինի միւս ալոթրոփային ձեւերը գոյութիւն ունին ածխածինի ամորֆ ձեւերէն անկախ։

Սովորական պայմաններու մէջ 11 տարրեր գոյութիւն ունին կազային պարզ նիւթերու ձեւով H, He, N, O, F, Ne, Cl, Ar, Kr, Xe, Rn, երկուքը՝ հեղուկ Br եւ Hg, միւսները կը կազմեն պինդ մարմիններ։

                                     

7. Արտաքին յղումներ

  • Менделеев Д. И. Элементы химические // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 82 т. и 4 доп. - СПб., 1890-1907.
  • Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. - 336 с. - ISBN 5-691-00492-1
  • Бедняков В. А. "О происхождении химических элементов" Э. Ч. А. Я., Том 33 2002, Часть 4 стр.914-963. ռուս.