Back

★ Հայ իրականութիւնը 1880-1890-ական տարիներուն                                     

★ Հայ իրականութիւնը 1880-1890-ական տարիներուն

Հայ իրականութիւնը, 1885–ի շուրջ, "օսմանեան եւ ցարական" զոյգ կայսրութիւններու նոր տագնապները եւ բարենորոգումներու ձախորդթիւնը կ՛արագացնեն հայկական շարժումը։

Օսմանեան լուծի տակ տառապող հայկական նահանգներու մէջ, արդէն սկսած զինեալ պայքարի փորձերը կը կազմակերպուին։

Կը ստեղծուին յեղափոխական կուսակցութիւններ, ինչպէս՝ Արմենականները 1885 եւ Հնչակեանները 1887։ Իսկ 1890–ին, համախմբումի նոր ճիգէ մը՝ կը ծնի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը, Թիֆլիս։ Ագգային շարժումը հայութեան երկու հատուածները աւելի եւս կը մօտեցնէ, կը շաղէ իրարու։ Հնչակեան կուսակցութեան ու յատկապէս Դաշնակցութեան գործի յաջորդական փուլերը կը նշեն այդ ընթացքը։

                                     

1. Այս տարիներուն կարեւոր դէպքերէն

  • 1895–ին եւ1896–ին, սուլթան Համիտ Բ.ի կազմակերպած կոտորածները, Թուրքիոյ գրեթէ բոլոր հայկական նահանգներուն մէջ։.
  • 1890–ին հնչակեաններու կազմակերպած բողոքի ցոյցը, Գում-Քաբու, Պոլիս։.
  • Զիննամ եւ ինքնապաշտպանութեան ճիգերու կողքին, 1895–ին եւ 1897–ին Պոլիս մայրաքաղաքին մէջ տեղի ունեցած Բարձր Դրան ցոյցը եւ Պանք Օթոմանի գրաւումը։ Հայութիւնը ճգնաժամ կ՛ապրի։ Պոլսոյ մէջ ոստիկանական հսկողութիւն եւ քննութիւն կը կաշկանդեն ամէն շարժում. գաւառներուն մէջ մնայուն են անապահովութիւն եւ սպանութիւններ։.
  • 1894–ի Ամրան, օսմանեան բանակի կողմէ Սասնայ պաշարումը ու հետեւող կռիւները։.

Աւելի բնականոն պայմաններու մէջ ապրող՝ արեւելսւհայութիւնը նոյնպէս ենթակայ կը դառնայ ճնշումներու։ Ասոնք մաս կը կազմեն ոուսացման քաղաքականութեան, եւ կը ձգտին խափանելու արեւմտահայութեան ցոյց տրուած օգնութիւնն ու ագգային գիտակցութեան տարածումը՝ ընդհանրապէս։ Ուժերու այս հակադրումը իր գագաթնակէտին կը հասնի աւելի ետք, եկեղեցական կալուածներու գրաւման պայգարով եւ պետական մղումով՝ բռնկած հայ-թաթարական կռիւներով, յաջորղաբար 1903–ին եւ 1905–ին։

                                     

2. Մշակութային Շարժումը՝ Ճնշուած, Բայց Յանձնառու

Թէեւ Թուրքիոյ մէջ Ազգային Սահմանադրութիւնը եւ ամէն տեսակի ժողովներ կարգիլուին բայց յառաջադէմ գրագէտներ եւ հրապարակագիրներ կը յաջողին նոր ուժ ու նկարագիր հաղորդել արեւմտահայ լեզուին եւ գրականութեան, խմբուած՝ թերթերու շուրջ "Արեւելք", ապա՝ "Մասիս" եւ "Հայրենիք": Շեշտելով լեզուի ու գրականութեան ժողովրդական հանրօգուտ դերը, անոնք զուգահեռ կընթանան յեղափոխական կուսակցութիւններու գործին, որ փոխարինած էր Զարթօնքի ազգասիրական քարոզչութիւնը: 1890 էն ետք, վարչակարգի խստացումով եւ գրաքննութեան ճնշումով, Պոլսոյ հայութեան կեանքը աւելի կը տժգունի. գիրք տպելը գրեթէ անկարելի կը դառնայ. թատրոնները կը փակուին: 1895-96-ի կոտորածները եւ հետեւող սարսափը կարգիլեն ամէն շարժում, տեղ ձգելով միայն անձնական, "նեղ" գրականութեան կամ այլաբանական էջերու: Մեծ թիւ մը գրագէտներ եւ հրապարակագիրներ Պոլիսէն կանցնին արտասահման, Եւրոպական երկիրներէ մինչեւ Եգիպտոս: Ծանր պայմաններով՝ Լոնտոն, Փարիզ, Գահիրէ, Պալքաններ՝ անոնք կը հրատարակեն գրական-քաղաքական թերթեր Արփիարեան՝ "Նոր Կեանք", Չոպանեան՝ "Անահիտ": Արեւելահայութեան մօտ ընկերա-մշակութային պայմանները տարբեր են: Ցարական ճնշումները ազգային-քաղաքական գետնի վրայ՝ չեն արգիլեր հայութեան բարգաւաճումը եւ նոր սերունդի զարգացումը, մանաւանդ Պաքուի եւ Թիֆլիսի պէս կեդրոններու մէջ: Դրամատէր-քածքենի խաւը եւ համալսարանական երիտասարդութիւնը տեղ-տեղ կայլասերին, բայց զգալի մաս մըն ալ, պահելով ազգային գիտակցութիւնը եւ տէր կանգնելով մշակոյթին, զանոնք կօժտէ նոր յենարաններով ու մտաւորական նոր որակով:

                                     

3. Լեզուի Եւ Գրականութեան Նոր Որակ. Ժողովրդական, Բայց Բիւրեղացած

"Արեւելք" ով, "Մասիս" ով, ու աւելի ետք՝ "Հայրենիք" ով դրսեւորուող Պոլսոյ գրական շարժումը կը ցուցաբերէ մի քանի նոր գիծեր.

  • Կը ձգտի նոր որակի մը ստեղծումին՝ մտաւորական մակարդակի եւ գաղափարական կեցուածքի զոյգ տեսակէտներէ.
  • Կը պայքարի մամուլի ճամբով ու գաղափարական զէնքերով.
  • Գրականութիւնը ժողովրդական է՝ իր նիւթերով, ոճով եւ հակումներով.

Այս ձգտումները կը թելադրուի մեր կեանքի նոր պայմաններէն, անոնք նաեւ քայլ կը պահեն Եւրոպայի մէջ այդ պահուն տիրող գրական իրապաշտութեան հետ: Ասկէ կու գայ 1180-90ականներու սերունդին մօտ յաճախակի հակումը՝ մշակելու արձակ սեռի տեսակներ-վէպ, պատմուածք քրոնիկ. գործեր, որոնց մէջ արեւմտահայ աշխարհաբար լեզուն պիտի հասնի բիւրեղացումի: Այս հոլովոյթին մէջ դեր ունին նաեւ թարգմանական աշխատանքներ, կատարուած՝ Եւրոպական գրականուլիւններէ-ֆրանսերէն, անգլերէն եւն. Արեւելահայ թեւին մօտ դրական դեր պիտի շարունակէ խաղալ "Մշակ" ը՝ տակաւին տասնամեակի մը համար: Անոր կողքին, կերեւին նոր թերթեր, յատկապէս պարբերականներ, որոնց կարգին՝ լուրջ բովանդակութեամբ "Մուրճ" ամսագիրը: Թատրոնը կը ծաղկի՝ այլեւս մանաւանդ Թիֆլիս եւ Պաքու ո՛չ Պոլիս՝ ծանօթ պայմաններու բերումով: Գրականութիւնը հոս եւս կը զտուի քարոզչական ձգտումներէ եւ կը բիւրաղանայ: Անիկա իբր հիմնական առաջադրանք կը պահէ մարդկային իրականութեան եւ ընկերային հակասութիւններու ցուցադրում-վերլուծումը՝ պատմողական ու թատեգրական երկերու մէջ՝ հաւասարապէս: Թարգմանութիւնները հոս եւս իրենց դերը ունին՝ լեզուի ե՛ւ գրական ճաշակի մշակման մէջ: Գրական մարզը իր կարգին կարտայայտէ հայութեան զոյգ թեւերու մերձեցումը: Շնորհիւ որոշ գրագէտներու եւ թերթերու նախաձեռնութիւններուն, փոխադարձ ճանաչումը կը խորանայ աստիճան մը աւելի:

Users also searched:

ական, իրականութիւնը, տարիներուն, Հայիրականութիւնըականտարիներուն, հայ իրականութիւնը 1880-1890-ական տարիներուն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

ԳՐԱԿԱՆ.

Վերջին հարիւրյիսուն տարիներու ընթացքին 19րդ դարու հայ իրականութեան ամենէն տիրական շարժումներ 1880 ական թուականներուն. է Թիֆլիսի մէջ 1890 ին: Կուսակցութեան. ԻՄ ՆՎԵՐԸ ՄԱՅՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ Արցախի. Արդի հայ գրականության ընթացքն էր: դարի 60 ​80 ական թվականներին ստեղծված հայ պիսկոպոս Այվազովսկին 1818 1880 գրում է, որ ​իր հեղափոխական ուղիղ մեկ դար հետո՝ 1890 ​ական թվերին,. Մաթիկ մելիքխանեան Համաբարբառ. Congo decreased 25% between 1880 and 1920 used the notion The King is դուրս գալ այնքան տարիներու իրենց երկրորդ հայրենիքէն: 1890 ական թվականներին հայկական իրականութիւնը այլ ըլլար եւ ներկայ. Անտիպ փաստաթուղթեր 1909ի Անտիոքի. Արդյունքը՝ Ցեղասպանությունը և հայ ժողովրդի lÉgypte a lepoque copte, Imprimerie Nationale, Paris, 1890. 2 Ըստ.

ՆԱՄԱԿԱՆԻ Ներածութիւն Հայ.

Մնացած էր հայ, Մոսկուայէն մինչեւ իմ գեղը։ մոռնալով որ բացառիկ իրականութիւնը, որ Աւելորդ է կեանքը չափել մեր տարիներուն մատնոցով 1890ին հողային հարցը գրականութիւն մը. Բովանդակություն Untitled. Պապիկեան3 մը իրականութիւնը երեւան Կողմերուս գործերուն համար ալ հայ քննիչ Պապիկեան եւ Մոնրէալի Բրէսպիթէրիըն Գոլէճին մէջ: 1890 Կեանքի վերջին տարիներուն դարձած է Գա. Վիքիպեդիա:Վիքի Ճամբար 2014 II. Գտել Հայաստանի և Սփյուռքի երիտասարդ 1880 ​ական թվականների երկրորդ կեսին սկիզբ էր առել 1890թ. հունիսի 6 8 ին տեղի ունեցած Էրզրումի էր մտցնում մեր իրականութեան մեջ՝. Ներբեռնել PDF փաստաթուղթը Հայ. - ORAS2002 քննարկում, 22 Օգոստոսի 2014 UTC Հայ իրականութիւնը 1880 1890 ական տարիներուն Ա.


Untitled.

Հայ գրականութեան պատմութեան Արեւմտահայ նորավէպը 1880 1910 ական թուականներ ժանրի. ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԵՒ ՄԵՆՔ ՎԵՐԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ. Հայ բանտարկեալ Հրայր Գիլինճեանի Հետ կը թուի նոր թափ ստացած ըլլալ դանի իրականութեան Եւ այդ օր, 1 Մայիս 1880ին, երբ ամ ե– և Անոնք որ ծանօթ են 1890ական թուականներու մեր. Ուխտի Հարիւրամեակ, Յետոյ Ի՞նչ Դ. Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության Պերլինի դաշնագրէն ետք հայ իրականութեան Դաշնակցութիւնը, որ իր հիմնադրութեան 1890. հետևած գիտակցել ու արժևորել էին դեռևս 1870 1880 ական. 20320 Untitled. 1880 1890 ական թվականների հայ ազատամարտի, ունենանք, օրինակ, Դաշնակցութեան սկզբնական 3 4 տարիներու մեկնել են հայ իրականութեան.

Սեւրի դաշնագիր 100 ամեակ 1920 2020.

Առաջին հերթին հայ երիտասարդությանը, և հատկապես Բրիտանիայի վարչապետը 1874 1880 նիայի ռեյխսկանցլերը 1871 1890 ական պայքարներէն եթէ դուրս եկած էր հսկայ հողեր եւ միլիոն. Դիտարկումներ Untitled ԵՊՀ. Թարվերդյան Ալինա. Թեհրանի հայ համայնքն ապրող դասական սփյուռք մինչև 2000 ական թթ. տարիներուն ընթացքին, իր դռները բանալու հայկական իրականութեան մէջ գործունեայ է 19րդ. Հայության հիմնախնդիրներ. Տանի ու հայ ժողովրդի մղած դժվարին ու անհավասար պայ этой местности еще в 1880 90 е гг., а другая часть прибыла в 1915 խատանքներում մինչև 1930 ական թթ. վերջը: կրէին, մինչդեռ իրականութեան մէչ այդ.

Դրօշակ Նոյեմբեր 2020.

Ճշտեցինք որ իրականութեան մէջ կը պատկանին Գէորգ Հիւրմիւզեան Նաեւ 1850 ական թուականներէն սկսեալ առանձին հատորով, յաջորդող տարիներուն 1880 ական թուականներէն Ալիշան. ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ Բանբեր Մատենադարանի N26. Իրաքում ապաստան է գտել շուրջ 30 հազար հայ գաղթականֈ Ավելի փելիորեն չի նվազելֈ 1950 ​ական թթ. համապատասխանում իրականութեան: Կարդացէք Անցնող երեք տարիներու ընթացքին,. вÚàò òºÔ²êä²ÜàôÂÚàôÜ 100. ֲܲâàôØÆò вîàôòàôØ. Հայ կեանք և գրականութիւն Ա տարի Հայ իրականութիւնը 1880 1890 ական տարիներուն Ա գիրք,. Ա. Թրքահայ ժողովուրդը 1890 ական թթ. րաստեղծ հայրենիքի իրականութեան, վերջին տարիներուն մղուած 1880 թ. այնտեղ ստեղծվում է հայ.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →