Back

★ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն                                     

★ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, հայկական կուսակցութիւն։ Հիմնուած է 1921 թուականին։ Կը նկատուի շարունակութիւնը Մ. Փորթուգալեանի հիմնած Արմենական կազմակերպութիւն կուսակցութեան որ հիմնուած է 1885 թ-ին Վան քաղաքի մէջ։

                                     

1. Արմենական կազմակերպութիւն 1885-1921

Արմենական կազմակերպութիւն, Արմենականներ - ազգային-ազատագրական կազմակերպութիւն, առաջին քաղաքական կուսակցութիւնը հայ իրականութեան մէջ։ Հիմնած են 1885 թ-ին Վանի մէջ, Մ. Փորթուգալեանը եւ անոր "Արմենիա" Մարսել թերթի այստեղէն եկած է՝ կազմակերպութեան անուանումը գաղափարակիցներ Մկրտիչ Աւետիսեանը, Գրիգորիս Թերլեմեզեանը, Ռուբեն Շատուորեանը, Գրիգոր Աճեմեանը եւ ուրիշներ։

                                     

1.1. Արմենական կազմակերպութիւն 1885-1921 Նպատակը

"Արմենական կազմակերպութեան" նպատակն էր՝

Այդ նպատակին հասնելու համար կազմակերպութիւնը պէտք է ներքին ուժ գոյացներ՝ միաւորելով միեւնույն գաղափարին ծառայող հայ հայրենասերներուն, ժողովուրդին կարթնցներ յեղափոխական գրականութեամբ, կը կազմակերպէր եւ զէնքի ու կարգապահութեան կը վարժեցներ, կը նախապատրաստէր ինքնապաշտպանութեան, զէնք կը հայթայթեր, զինուած խումբեր կը ստեղծէր եւ ընդհանուր շարժում առաջ կը բերէր, մանաւանդ, երբ արտաքին հանգամանքները նպաստաւոր կը համարուէին։ Թէեւ արմենականներու ծրագրի հիմքին մէջ ինկած էր Արեւմտեան Հայաստանի ազատագրման եւ անկախութեան գաղափարը, այդ ծրագիրը դեռեւս հեղհեղուկ էր, իսկ անոր կազմողները յստակ պատկերացում չունէին ապագայ Հայաստանի սոցեալ-քաղաքական հարաբերութիւններու ու անոր ազատագրման ուղիներուն մասին։ Քաջածանոթ լինելով Արեւմտեան Հայաստանի իրադրութեան՝ արմենակեանները որդեգրած էին զուսպ եւ շրջահայաց գործելակերպ սուլթանական Թուրքիոյ ցեղասպան քաղաքականութեան դէմ։

Իր ժամանակի պատմական պայմաններուն մէջ "Արմենական կազմակերպութեան" գործունէութիւնը առաջադիմական էր եւ կարտահայտէր լայն խավերու շահերը։

                                     

1.2. Արմենական կազմակերպութիւն 1885-1921 Տարածումն ու գործունէութիւնը

"Արմենական կազմակերպութիւն" -ը մասնաճիւղեր եւ խումբեր ուներ Վանի, Մուշի, Պիթլիսի, Կոստանդնուպոլսոյ, ինչպէս նաեւ Թաւրիզի, Սալմաստի, Խոյի, Ուրմիայի, Թիֆլիսի, եւ Պուլկարիոյի մէջ։

Արմենականները գործօն մասնակցութիւն ունեցան Վանի 1896 եւ 1915 թուականներու ինքնապաշտպանական կռիվներուն։ Հոկտեմբեր 1921-ին "Արմենական կազմակերպութիւն" -ը "Վերակազմեալ հնչակեաններու" Ազատական կուսակցութիւն եւ ռամկավարներու "Սահմանադիր ռամկավար կուսակցութիւն" հետ միաւորուեցաւ "Ռամկավար ազատական կուսակցութեան" մէջ։

                                     

2. Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն 1921 - այսօր

Հոկտեմբեր 1921-ին հետեւեալ կուսակցութիւնները միաւորուեցան կազմելու Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը։

 • Արմենական կազմակերպութիւնը.
 • "Վերակազմեալ հնչակեանների" Ազատական կուսակցութիւնը.
 • Ռամկավարներու Սահմանադիր ռամկավար կուսակցութիւնը.

Կուսակցութիւնը կը գործէ Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ

Մամուլ

Արեւմտահայերէն անունը պահպանուած

 • Արժանդին։ Սարդարապատ.
                                     

3. Նմանանուն կուսակցութիւններ

Ռամկավար ազատական անունով կը գործէին 2 այլ կուսակցութիւններ.

Հայաստանի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն ՀՌԱԿ, կուսակցութիւն, որ հիմնուած է 1991 թ-ին։ Կուսակցութիւնը կը գործէ Հայաստանի մէջ եւ կը գործակցի սփիւռքի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ՌԱԿ -ի հետ։

Արմենական-Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն որ հիմնուած է 2009 թուականին կուսակցութեան ներքին պառակտումի արդիւնք։ Կուսակցութիւնը կը գործէ Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ բաղկացած մասնաւորապէս նախկին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան անդամներէն։

Այս երկուքը միացան 3 Յունիս 2012-ին, նոր մէկ կուսակցութիւն մը կազմելով, իբր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Հայաստան

                                     

4. Գրականութիւն

 • Լ. Ա. Խուրշուդեան, "Սփյուռքահայ կուսակցությունները ժամանակակից էտապում", Երևան 1964.
 • Հ. Գ. Վարդանեան, "Արեւմտահայերի ազատագրության հարցը և հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները XIX դարի վերջին քառորդում" Երեւան 1967.
                                     
 • կոմունիստական կուսակցութիւն Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն ՀՅԴ Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն ՍԴՀԿ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն ՌԱԿ Արմենական
 • թուականը եղած է Հ.Բ.Ը.Մ - ի Վարիչ Տնօրէնը 1950 թուականին, միացած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերուն, յանձնարարութեամբ օրուան Արեւ ի խմբագրապետ
 • Սահմանադիր Ռամկավար պահպանողական կուսակցութեան Արմենական Կուսակցութիւնը միայն 10 - 15 տարի կեանք ունեցաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Հնչակեան Կուսակցութիւն Հայոց
 • Փորթուգալեանի աշակերտը Այս ժամանակաշրջանին մէջ մասնակցած է Սեւ խաչ Ազատական կուսակցութեան, հիմնած է հայկական հայրենասիրական միութիւն, ապա Վանի մէջ
 • Հայ Սահմանադրական Ռամկավար կուսակցութեան հիմնադիրներէն մէկը, որ հետագային միաւորուած է կազմակերպութիւններու հետ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը կազմելու
 • երկ լե զու հրա տա րա կու թիւ նը Ղե կա վար պաշ տօն ներ ստանձ նած է Ռամ կա վար ա զա տա կան կու սակ ցու թեան ՌԱԿ եւ Թէ քէեան մշա կու թա յին միու թեան ԹՄՄ
                                     
 • գնահատանք կ արժանանայ ՀԲԸՄի վաստակաւոր ուսուցիչի կոչումին: 1949ին կը մտնէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերը կնքահայրութեամբ մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի: Սկզբնական
 • Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Ռ Ա Կ Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն եւ Ս Դ Հ Կ Սոցեալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն 1940 - 1944 պատերազմի տարիները ողբերգական
 • տոգորուած այս կուսակցութեան կողքին, 1908 - ին հիմնուեցաւ պահպանողական Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը, որ իր հետեւորդները ունեցաւ ունեւոր շրջանակներէ: 1896 - ին
 • Եւ տակաւին ասոնց նման բազմաթիւ շէնքեր: Յ. Ազնաւուր եղած է Սահմանադրական Ռամկավար կուսակցութեան հիմնագիրնէրէն մին. Երկար տարիներ անդամակցած է Հ. Բ. Ը.
 • Երեւանի խորհրդ. Իշխանութեանց 1921 կը կազմուի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը Ազգ. Ռամկավար եւ Ազատական Վերակազմեալ Հնչակեան կուսակցութիւններու միացումով
 • համալսարան Ազդուած է Միքայէլ Նալբանդեան Մասնագիտութիւն գրագէտ, Խմբագիր, գրականագէտ, պատմաբան Աշխատավայր Նոր օր? Կուսակցութիւն Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն

Users also searched:

Ազատական, Կուսակցութիւն, Ռամկավար, ՌամկավարԱզատականԿուսակցութիւն, ռամկավար ազատական կուսակցութիւն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն.

Ձեր նախորդները՝ ռամկավար ազատական, թւում թէ լիպերալ կուսակցութիւն է, բայց իրենց. Կոչ զօրակցելու Լիբանանի մեր. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Ramgavar Party. Քաղաքական կուսակցություն. Սասնա Ծռեր. ՌԱԿ Ռամկավար Մամուլ Պաշտօնական. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն ՌԱԿ. Հիմնադրուել է 1921թ. եւ համարւում է 1885թ.

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ.

Ռամկավար Ազատական կուսակցությունը իր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն. Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն. Որպէս Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, ի սկզբանէ, մեզի համար անընդունելի էր. Ամերիկայի Արեւմտեան Շրջանի Հայ. Հիմա՛: Արդարացում չկայ ոեւէ ուշացումի: ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ.


Որն է ՌԱԿ սփյուռքի և հայաստանյան.

23 Երվանդ Հ., Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն, իր այսօրը եւ վաղը, Պօսթըն, 1927. Երեք ավանդական. Աւագ Սպարապետ: Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, Տիարք. Երուանդ Ազատեան եւ Բաբգէն.

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ.

Որպէս Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն կու գանք արձանագրելու, որ. Ռամկավար ազատական. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Արևմտեան Ամերիկայի Շրջան. Արևմտեան. ՌԱԿ կենտրոնական. Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն ​Հայաստան Հասարակական Մշակութային Կենտրոն. ՌԱԿ ը կոչ է անում զերծ պահել. Ռամկավար ազատական կուսակցության որպէս քոյր կուսակցութիւն, վերջերս փորձեց իր.


ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան.

Հայ Ռամկավար կուսակցութիւն7: Ստեղծված նոր Ռամկավար ազատական կուսակցությունն. Ռամկավար Ազատական Ֆեյսբուք. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Ռամկավար Մամուլի հարցումներուն կը Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն. Լիբանանի մեր հայրենակիցներին. ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. Հայ ազգային կուսակցություններ. Ռամկավար ազատական կուսակցության կենտրոնական վարչությունը հանդես է եկել.


Ազատ Գոտի Arm Version Page 222.

Վերնագիր, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն. Բանալի բառ, Քաղաքականություն. Պահպանողական Կուսակցություն. ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. Հ. Յ. Դաշնակցության և Ռամկավար. Հարցում: Ս.Դ. Հնչակյան կուսակցություն. Ռամկավար Ազատական կուսակցութիւն.

Հունահայ կազմակերպությունների.

Ծրագիր Հայաստանի ռամկավար ազատական by Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն. Material type:​. ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. Որպէս Ազգային Ազատական Կուսակցութիւն մինչեւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան.

ՍԴՀԿ ն եւ ՌԱԿ ը համատեղ Arevelk.

Կուսակցութիւն Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն Հայաստան Հասարակական. Պահի Լրջութիւնը Գիտակցութիւն. Վերնագիր, Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն Բանալի բառ, Հայտարարություն.


Ակունք – 3 – 2011 Untitled.

Արցախի համապետական ընտրութիւններու աւարտին, մրցակցային պայմաններու մէջ Արցախի. ՌԱԿ կենտրոնական վարչությունը. Դաշնակցություն ՀՀԴ և Ռամկավար ազատական ​ՌԱԿ կուսակցությունները: Որպես.

Արժանթինի հայ համայնքի.

Ռամկավար ազատական կուսակցութիւն գերագոյն մարմին. Պոստոն, Մայիս 15, 2020. ՌԱԿ կենտրոնական Y. ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ. Պոստոն Մարտ 30, 2021. Share. Ժամանակն է համազգային զգօնութեան. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջան. Արեւմտեան Ամերիկայի.


ՅՈՒՆԱՀԱՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ.

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն, Արժանթինահայ Մշակութային Միութիւն,. Այո՛ սահմանադրական. 1978․ Պէյրութ ։Description: 80 էջ ։ դիմանկար 17 սմ․.​Subject s Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն.


ՌԱԿ հայտարարություն Արցախի վերջին.

Запрос должен включать:. Այո՛ սահմանադրական Armenia News. Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →