Back

ⓘ Պօղոս (անձնանուն)
                                     

ⓘ Պօղոս (անձնանուն)

  • Պօղոս Առաքելեան 1850-95 Վան բժիշկ
  • Պօղոս Արաքսեան 1862 Երեւան-1918 Թիփղիս դերասան
  • Պօղոս Լեւոն Զէքիեան 1943 Իսթանպուլ ՄՄ անդամ հայագէտ
  • Պօղոս Արապեան 1742-1835 Կ.Պոլսոյ մէջ տպարանատէր
  • Պօղոս Արիս ծն.1889 Հալէպ եկեղեցական գործիչ
  • Պօղոս Նուպար Փաշա 1851 Կ.Պոլիս-1930 Փարիզ քաղաքական գործիչ
  • Պօղոս Մելիքշահեան 1788 Զմիւռնիա-1855 Կ.Պոլիս փիլիսոփա, բնագէտ
  • Պօղոս Սնապեան 1927 Մուսալեռ-2014 Պէյրութ սփիւռքահայ արձակագիր
  • Պօղոս Անտոնեան Շաշիեան 1744-1815 Կ.Պոլիս բժիշկ