Back

ⓘ Յունաբան Դպրոց
Յունաբան Դպրոց
                                     

ⓘ Յունաբան Դպրոց

Յունաբան Դպրոցը, հայ մատենագրութեան մէջ գրական եւ իմաստասիրական շատ ուշագրաւ շարժում մըն է Յունաբան Դպրոցը ․ Ե դարու հայ մատենագիրները գլխաւորաբար զբաղեցան քրիստոնէական գրականութեան նուիրուած թարգմանութիւններով եւ հեղինակութիւններով ․հետզհետէ հայ մատենագիրները զարգացան, հայ եկեղեցականութիւնը տիրապետեց քրիստոնէական գրականութեան ․․ անոնց մտքի հորիզոնները ընդարձակուեցաւ եւ պահանջ զգացուեցաւ քրիստոնէական կրօնական պարզ գիտելիքներէն անդին անցնելով ծանօթանալ եւ տեղեկանալ քրիստոնէական եւ հեթանոսական իմաստասիրութեան եւ բարձրագոյն գիտութեանց ․ եւ այսպիսի պահանջքի մը գոհացում տալու համար յառաջ եկաւ Յունաբան Դպրոց կոչուած շարժումը ․․որուն նպատակն էր ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՐՍՏԱՑՆԵԼ ․․

 • Գիտական
 • Քերականական, եւ այլ ուսումներով ․ այս տեսակէտով Յունաբան Դպրոցը, Հայ Գրականութեան Զարգացման Շարժում է ․․․․Յունաբան Դպրոցի շարժումին հետեւանքով հայ մատենագրութեան մէջ յառաջ եկան մատենագրական նոր սեռեր, եւ որպէսզի այդ նոր սերերը կարենային մշակուիլ,պէտք էր նորութիւններ ներմուծէին գրական լեզռւի մէջ ․․․ Հայերէն լեզուով սկսան գործեր թարգմանուիլ, հայ հեղինակները սկսան նոր բառեր յօրինել ու սահմանումներ եւ եզրեր ստեղծել ․․․․ Ոսկեդարու հայերէնը չէր կրնար գոհացնել Յունաբան Դպրոցի շարժումը ․․․ Ուստի հայ հեղինակները սկսան շինել նոր բառեր, եւ ստեղծել գրելու բոլորովին նոր ոճ մը ․․եւ այսպէս Յունաբան Դպրոցի ախոյեանները յեղաշրջում յառաջացուցին փոփոխութեան ենթարկելով զայն ․․․
 • Իմաստասիրական
 • Ճարտասիրական

Յունաբան Դպրոցի շարժումին մէջ կարելի է դիտել հետեւեալ գլխաւոր յատկանիշերը ․․․;

 • Բազմաթիւ նոր բառերու կերտում ․
 • Քերականական զարտուղի ձեւերու որդեգրում ․
 • իմաստասիրական բովանդակութեամբ գործերու եւ անոնց մեկնութեանց թարգմանութիւն
 • Յոյն մատենագրութեան եւ լեզուին հետ ամենամեծ յարաբերութիւն ․

ՅՈՒՆԱԲԱՆ ԴՊՐՈՑԻ հետեւողները գլխավորաբար կոչուեցան ՔԵՐԹՈՂ, ՓԻԼԻՍՈՓԱ, ՀՌԵՏՈՐ, ՃԱՐՏԱՍԱՆ, որոնք իրենց նախորդներէն տարբեր ուղղութիւն որդեգրեցին ․․․․․

Այսպէս,անոնք բազմաթիի թարգմանութիւններ կատարեցին յունարէնէ, բայց ոսկեդարու թարգմանութիւններէն բոլորովին տարբեր մեթոտով ․․

ԴԱՒԻԹ ԱՆՅԱՂԹ կիրարկած է յունարէնին վրայ ձեւուած խրթին, դժուար հասկնալի հայերէն մը ․․որ հայ մատենագրութեան պատմութեան մէջ ծանօթ է Յունաբան կամ Հելլենաբան հայերէն կոչումով․․.․

ԴԱՒԻԹ ԱՆՅԱՂԹ Ծնած է Տարօն կամ Հարք 470։ Ան հայ ժողովուրդի պարծանքներէն մէկն է, իր իմաստասիրական լայն ու խոր հմտութեամբ,իր միջազգային ու ազգային ազդեցութեամբ; Ան քերականական եւ շարահւիսական կանոններ որդեգրած է, բարդ եւ ածանցաւոր բառեր․ նախադաս եւ յետադաս մասնիկներու յաւելումով ․իրեն կը վերագրուի Սուրբ խաչի նուիրուած ճառ մը "ՆԵՐԲՈՂԱԿԱՆ Ի ՍՈՒՐԲ ԽԱՉՆ ԱՍՏՈՒԱԾԸՆԿԱԼ" տիտղոսով, գրուած մասնաւոր խնդրանքով ․իսկ իմաստասիրական ինքնուրոյն գործերէն Դաւիթ Անյաղթի հեղինակութիւններն են

 • Մեկնութիւն ի Վերլուծականն Արիստոտէլի ․
 • Մեկնութիւն Ստորոգութեանց Արիստոտէլի ․
 • Վերլուծութիւն ներածութեան ՊորփիւրԻ ․
 • Սահմանք Իմաստասիրութեան ․

Դաւիթ Անյաղթ մինչեւ վաղ ծերութիւն Հայաստանէն դուրս ապրած է եւ իր իմաստասիրական գործերը գրած է յունարէն լեզուով ․․ Ան ունեցած է բուռն հակառակորդներ, որոնց հալածանքէն խոյս տալու համար քաշուած է հիւսիսային Հայաստան Հաղբատ եւ հոն ալ վախճանած շուրջ 550 - 560 ի մէջ ․․իր գործերը հայերէնի վերածած է Հայաստան վերադարձին, անձնապէս կամ աշակերտներու միջոցաւ ․․․․․․․․

                                     

1. Գրականութիւն

 • Մանանդեան Հ., Յունաբան դպրոցը եւ անոր զարգացման շրջանները, Վիեննա, 1928
 • Մուրադեան Ա.Ն., Յունաբան դպրոցը եւ անոր դերը հայերէնի քերականական տերմինաբանութեան ստեղծման գործում, Երեւան, 1971
 • Мирумян К.А., Становление естественнонаучной мысли в Армении, 1991
 • Аревшатян С.С., Формирование философской науки в древней Армении V–VI вв., Ереван, 1973
                                     
 • առաջացած խզումը վերականգնելով լեզուի հին ձեւերը Նշեցին անդրադարձած է յունաբան դպրոց - ի թարգմանութիւններուն, խօսքի մասերուն եւ անոնց բաժանմանը, հոլովմանը