Back

ⓘ Մեսրոպ (անձնանուն)
                                     

ⓘ Մեսրոպ (անձնանուն)

Մեսրոպ, հայկական արական տարածուած անուն։

Անուան ամենայայտնի կրողն է հայ գիրերը ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոց ը 361-440

  • Լատինագիր ձեւը՝ MESROB
  • Անունէ ստեղծուած մականուն՝ Մեսրոպեան
                                     

1. Անունը Կրողներ

  • Մեսրոպ Վարդանեան 1890 ՕԿ-1919 Պարսկաստան
  • Մեսրոպ Թաղիադեան 1803-1858 գրող, մանկավարժ
  • Մեսրոպ Աշճեան 1940 Պէյրութ-2003 ՆԵ եկեղեցական
  • Մեսրոպ Նուպարեան 1841 Զմիւռնիա-1929 Մարսէյլ թարգմանիչ, բառարանագիր
  • Մեսրոպ Ամատունի ծն.1857
  • Մեսրոպ Թերզեան 1914 Ատանա-1971 բանասէր