Back

ⓘ Հատած տասներկուսանիստ
Հատած տասներկուսանիստ
                                     

ⓘ Հատած տասներկուսանիստ

Սա բազմանիստը կրնայ ստացուիլ տասներկուսանիստէն հատելով անկիւններն անանկ, որ հինգանկիւնի նիստերը դառնան տասնանկիւնիներ եւ գագաթները դառնան եռանկիւնիներ:

                                     

1. Մակերես Եւ Ծաւալ

Կողի a {\displaystyle a} մեծութեան պարագային մակերեսը եւ ծաւալը հաւասար են՝

A = 5 3 + 6 5 + 2 5 a 2 ≈ 100.990 76 a 2 V = 5 12 99 + 47 5 a 3 ≈ 85.039 6646 a 3 {\displaystyle {\begin{aligned}A&=5\left{\sqrt {3}}+6{\sqrt {5+2{\sqrt {5}}}}\righta^{2}&&\approx 100.990\,76a^{2}\\V&={\tfrac {5}{12}}\left99+47{\sqrt {5}}\righta^{3}&&\approx 85.039\,6646a^{3}\end{aligned}}}