Back

ⓘ Հայր Մեր
Հայր Մեր
                                     

ⓘ Հայր Մեր

Հայերէն Գրաբար

Հայր մեր որ յերկինս ես, Սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո Որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ Տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, Որպէս և մեք թողումք Մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։ Այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։ Զի քո է արքայութիւն Եւ զօրութիւն եւ փառք Յաւիտեանս Ամէն

Արեւմտահայերէն աշխարհաբար

 • Հա՛յր մեր, որ երկինքն ես,
 • ՀԱՅՐ ՄԵՐ
Քու անունդ սուրբ ըլլայ. Քու թագաւորութիւնդ գայ. Քու կամքդ ըլլայ, Ինչպէս երկինքը՝ նոյնպէս երկրի վրայ։ Մեր ամէնօրեայ հացը՝ մեզի տո՛ւր այսօր. Մեզի ներէ՛ մեր պարտքերը, Ինչպէս մենք ալ կը ներենք մեր պարտապաններուն. Ու մեզ մի՛ տանիր փորձութեան, Հապա մեզ ազատէ՛ Չարէն։ Որովհետեւ քո՛ւկդ են թագաւորութիւնը, Զօրութիւնը եւ փառքը յաւիտեան Ամէն

Արեւելահայերէն աշխարհաբար

 • ՀԱՅՐ ՄԵՐ
 • Հա՛յր մեր, որ երկինքն ես,
Քո անունը սու՛րբ լինի, Քո թագավորությունը գա՛, Քո կամքը լինի՛ Ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր Եվ մեզ ներիր մեր պարտքերը, Ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին Ու մեզ փորձության մի տանի, Այլ փրկիր մեզ չարից, Քանի որ քոնն է թագավորությունը, Զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից, Ամեն։

Լատիներէն

Pater noster, qui es in coelis, Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, Sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: Sed libera nos a malo. Amen.

Յունարէն

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
                                     
 • Ափրիկէէն Սուրիա, աշակերտներ Անոնց անխոնջ հոգատարը կը հանդիսանայ գուրգուրոտ հայր ը, Սըրը այդպէս կ անուանէին զայն աշակերտներն ու գիշերօթիկները Ճեմարանը
 • կորուսելաը արձակ, գրաբար եւ լոյս ընծայած է Ն. Լամբրոնացւոյ Ատենաբանութիւնը: Հայր Աւգերեան բաց ի հայերէնէն եւ տաճկերէնէն, գիտէր յունարէն, եբրայեցերէն, լատիներէն
 • մասամփ արգիլել ու ոմանք հայ եկեղեցւոյ ծոցը վերադարձնել Բաղմանդամ րնտանիքի հայր այս նուիրեալ քահանան անբաւարար ծուխեր ունենալուն պատճաոով ապրած է նիւթական
 • դաւանանքի խտրութեան Ամուսնացած Օր. Հէլէն Գրաճեանի հետ Հայր է հինգ զաւակներու Սիրուած բոլորէն, մեր գաղութին իրապէս օգտակար հանդիսացած անձնաւորութիւն մըն
 • պատ ճա ռաւ, Նող կան քով ինձ մօ տե նան բա րե կամ ներ մեր ձա ւոր, Չի կրնար հայր մը լը քել զա ւակ ներն իր ախ տա ւոր, Հո գիին մէջ որ քա ն ալ ու նե նայ ա նոնց
 • Լամբրոնացին հրապարակախօս, Անթիլիաս, 1995 ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, Մեկնումներ Հաւատամքի եւ Հայր մեր - ի - Էջմիածին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2007 - 104 էջ
 • 250 տարուայ ընթացքին: Philip Astley Ֆիլիբ Ասդլին եղած է նորագոյն կրկէսի Հայր - ը, ինքը հիմնեց առաջին կրկէսը 1768 - ին Անգլիոյ մէջ: Կրկէսը իբրեւ մասնագիտական
 • հնդեւրոպական ժողովուրդներուն մէջ հնդիկներ, լատին եւ այլն Յունարէն Զեւս Հայր Ζευς πατήρ ասացուածքը կը համապատասխանէ հռոմէացիներուն Diespiter Juppiter - ին
 • ազդեցութիւնը զգալի է յաջորդ դարաշրջաններու բանաստեղծութեան վրայ մինչեւ մեր օրերը Փետրուար 2015 - ին, Հռոմի Ֆրանչիսկոս Պապը Տիեզերական եկեղեցւոյ դոկտորի

Users also searched:

hayr mer axotq,

...
...
...