Back

★ Հայաստանի ԱնտառներՀայաստանի Անտառներ
                                     

★ Հայաստանի Անտառներ

Անտառ, բուսականութեամբ ծածկուած տարածութիւն, աշխարհագրական դաշտանկար կամ բնատեսարան, կենսոլորտի բաղկացուցիչ մաս։ Ծառերու, թուփերու եւ բուսական միւս կենսակերպերով, կենդանիներու եւ մանրագործարանութիւններու բազմազանութեան ամբողջականութիւն, որոնք փոխադարձաբար կապուած են իրարու եւ շրջակայ միջավայրին հետ։

                                     

1. Հայաստանի Անտառներու Տեսակներ

Անտառներուն գլխաւոր դերը կը պատկանի ծառատեսակներուն ու թուփերուն, որոնք, ըստ կենսապահպանական bio Environment առանձնայատկութիւններուն եւ տնտեսական նշանակութեան, ՀՀ մէջ կը բաժնուին հետեւեալ խումբերուն՝

 • Երկրորդական կամ ստորադաս.
 • Գլխաւոր կամ անտառը կազմող ծառեր.
 • Արժէքաւոր թուփեր.
 • Վայրի պտղատուներ.

Գլխաւոր կամ անտառ կազմող տեսակները, մայրի) անտառային համակեցութեան գերիշխող, դիմացկուն ամենախոշոր ծառերն են, որոնք կը գրաւեն առաջին շարքը եւ կը զբաղեցնեն մեծ տարածք։

Երկրորդական կամ ստորադաս տեսակները արեւելեան նշդարիhornbeam, թղկի, լորենի, հաւամրգի ցարասի, birch, թեղի կնձնի-elm, հացենի եւ այլն) ստուերասէր են, խոնաւասէր, կը զբաղեցնեն երկրորդ շարքը։

Լուսասէր եւ չորութիւնը դիմակայաող տեսակները գիհի- այսինքն արտուճ կամ հաղարջի տեսակ, վրացական թղկի maple, Ֆենցլի նշենի ծանօթագրութիւն՝ կան 3 տեսակ՝ նշենի Ֆենցլի, նայիրեան եւ սովորական, խնկենի եւ այլն) կը կազմեն "լուսաւոր" անտառները։

Հազուագիւտ տեսակները կը զբաղեցնեն սահմանափակ տարածք կամ բուսաշխարհի հնագոյն ներկայացուցիչներն են։ Անոնք կը բաժնուին հետեւեալ խմբերուն՝

 • Տերեւաթափ տեսակներ.
 • Մշտադալար տերեւաւոր.
 • Ասեղնատերեւաւորներ կարմրածառ.

Արժեքաւոր թուփերը սովորական ձիւնածաղիկ The Snowballայծատերեւ ընտանիքին պատկանող ծառատեսակ, իսկ պտուղը՝ բռինչ, գերմաստի կամ գերեմաստ այսինքն եգիպտոլոռ "բակլա" եւ այլն) բարեշրջական evolutionary տեսակետէն աւելի զարգացած են, քան ծառերը, եւ օժտուած են արտաքին միջավայրի անբարենպաստ պայմաններուն յարմարուելու մեծ ունակութեամբ։

Վայրի պտղատուները կ՛աճին բազմազան հողակլիմայական պայմաններու մէջ եւ կը տարբերին իրենց բարեշրջական առանձնայատկութիւններով։

Միատեսակ ծառերէն օրինակ՝ կաղնիէն կազմուած անտառները կը կոչուին զուտ, տարբեր տեսակներէն օրինակ՝ կաղնիէն եւ հաճարենիէն կազմուածները՝ խառն։

                                     

2. Կովկասեան եւ Հայկական-իրանական Մարզեր

Հայաստանի անտառներն իրենց ծառատեսակներով ու բուսական ծածկոյթով կը պատկանին Կովկասեան եւ Հայկական-իրանական Պարսկական մարզերուն։ Ներկայիս ՀՀ Կովկասեան մարզին մէջ մտնող անտառներու հիմնական ծառատեսակները տարածուած են վերին միոցենի մէջ։

Սառցային ժամանակաշրջանին վերջնականապէս ոչնչացած են անտառներու խոնաւասէր եւ ջերմասէր տեսակները, եւ մերձարեւադարձային փարթամ անտառները իրենց տեղը զիջած են տերեւաթափ անտառներուն, ուր կը գերիշխեն հաճարենին, կաղնին եւ ցուրտը դիմակայող այլ տեսակներ։

յետսառցային ժամանակաշրջանին Հայաստանի անտառային մասերը նոր փոփոխութեան ենթարկուած են։ Հայկական-իրանական մարզի անտառները աչքի կ՝ իյնան իր չորասէր բուսատեսակներով։

Երրորդական ժամանակաշրջանէն ետք չորասէր ցանցառ անտառները տուժած են։ Առաւել անտառածածկ շրջաններ են ՀՀ հիւսիս-արեւելեան մարզերը, ուր բուսականութեան հիմնական տեսակը հաճարենիի անտառներն են արեւելեան հաճարենիի գերակշռութեամբ։ Ենթալպեան անտառային գօտիին մէջ տարածուած են հաճարենիի խոնաւ անտառները, որոնց ներսը եւ եզրերը լայնօրէն տարածուած են կաղնիի զուտ եւ խառն ծառուտները։

Զուտ կաղնիի անտառները հիմնականօրէն յարմարած են հարաւային չոր լանջերու միջին եւ վերին գօտիներուն, իսկ կաղնիի խառն անտառները՝ արեւմտեան եւ արեւելեան լանջերուն։ Հիւսիս-արեւելեան մասի կաղնուտներուն հիմնական անտառ կազմող ծառատեսակներն են վրացական եւ արեւելեան կաղնիները։ Կաղնիի առաւել յատուկ անտառները տարածուած են Լոռիի մարզին մէջ։

ՀՀ հիւսիսը տեղ-տեղ կը գտնուին սոճիի անտառներու, ոչ մեծ տեղամասեր։ Ամենամեծը Գիւլագարակի եւ Շահալիի սոճուտներն են։ Հարաւը, համեմատաբար, ընդարձակ անտառներու տարածքներ կը գտնուին Սիւնիքի մարզին մէջ ։ Ապարանի, Բիւրականէն հիւսիս, Սեւանի լեռնաշղթայի, Արեգունիի լիճի եզերքին, Վետի գետի աւազանի եւ Վայքի մէջ պահպանուած են արեւելեան կաղնիի անտառներու առանձին, փոքր կղզեակներ։

Հայկական լեռնաշխարհը յատկապէս անտառածածկ են արեւելապոնտական լեռներու հարաւային եւ հիւսիսարեւելեան, Հայկական Տաւրոսի, Ներքին Տաւրոսի հարաւային, Արցախի լեռնաշղթային արեւելեան լանջերը։

                                     

3. Հայաստանի Անտառները Դարերի Ընթացքին

ՀՀ ներկայիս անտառազուրկ զգալի տարածութիւնները հին անցեալին ծածկուած եղած են անտառներով։ Այդ կը վկայեն հին պատմիչները եւ անտառներու մնացորդները։ Հայոց թագաւորներու հովանաւորութեամբ եւ նախաձեռնութեամբ արքունական կալուած Այրարատ նահանգին մէջ տնկուած են արհեստական անտառներ։

Մովսէս Խորենացին կը յիշատակէ Արմաւիր մայրաքաղաքին մօտ հայ ազգապետ Արամանեակի տնկած Սօսեաց անտառի մասին Ք.Ա. առաջին հազարամեակի 1-ին կէս։ Երուանդ Դ․ արքան Ք.Ա. 3-րդու վերջ Շիրակի մէջ տնկած է "Ծննդոց" անտառը։ Խոսրով Բ․ թագաւորի օրով 332 - 338 տնկած են Խոսրովակերտ եւ Տաճար մայրի անտառները, որոնք շրջափակուած են պարիսպներով եւ բնակեցուած կենդանիներով եւ թռչուններով։ Հայաստանի անտառներու զգալի մասը միջին դարերուն ոչնչացուած է օտարերկրեայ արշաւանքներու ժամանակ։ ՀՀ-ի շատ մը անտառներ կը գտնուին յատուկ պահպանութեան տակ։

                                     

4. Անտառներու Նշանակութիւնը

Հայաստանի Հանրապետութեան անտառները լեռնային են, ունին հողապաշտպան, դաշտապաշտպան, ջրապաշտպան, հակաէրոզային, ջրակարգաւորիչ եւ կլիմայակարգաւորիչ նշանակութիւն: Անտառները օդը կը հարստացնեն թթուածինով, կը բարձրացնեն օդի յարաբերական խոնաւութիւնը, կը կարգաւորէ մթնոլորտային տեղումներու քանակը, կը մեղմացնէ կլիման, բարերար ազդեցութիւն կը ձգէ շրջակայ դաշտերու բերքատւութեան եւ մարդու առողջութեան վրայ:

Ըստ իրենց նպատակային նշանակութեան՝ ՀՀ անտառները կը դասակարգուին հետեւեալ ձեւով.

 • Յատուկ.
 • Պաշտպանական.
 • Արտադրական բնափայտի շարունակական արտադրութիւնն ապահովող անտառներ.
                                     

4.1. Անտառներու Նշանակութիւնը Մարդու Ազդեցութեան Հետեւանքները Եւ Անտառի Բարելաւումը

ՀՀ սակաւ անտառածածկ երկիր է: Անտառներուն ընդհանուր տարածութիւնը 407 681 հեքտար է, որ կը կազմէ ՀՀ տարածքին 23.7%ը: Վերջին հարիւրամեակին, մարդոց տնտեսական գործունէութեան պատճառով ՀՀ անտառներուն տարածքը 2 անգամով նուազած է, ինկած է ամտառներուն արտադրողականութիւնն ու պաշտպանական ունակութիւնը: Անտառածածկ տարածքի ընդարձակման եւ լեռնալանջերուն անտառներուն բարելաւման նպատակով ՀՀ մէջ կը կատարուին արհեստական անտառատնկումներ:

Անտառներուն պահպանումը, պաշտպանութիւնը, վերականգնումն ու արդիւնաւէտ օգտագործումը, ինչպէս նաեւ անտառներու հաշուառումը, կարգաւորումը, վերահսկումն ու անտառային հողերու հետ կապուած յարաբերութիւնները կը կարգաւորուին ՀՀ անտառային օրէնսգիրով 2005:

                                     
 • արեւադարձային անտառներ երաշտի ժամանակ տերեւաթափ կ ըլլան Աւստրալիոյ էվկալիպտի անտառներ մշտադալար մերձարեւադարձային անտառներ Տերեւաթափուող անտառներ լայնատերեւ
 • ջուրերը Ծաղկանց լեռներէն հոսող գետակներու հետ կը սնեն Վանայ լիճը Սիփանը անտառներ չունի, սակայն լանջերը ծածկուած են ալպիական կանաչութեամբ եւ գոյնզգոյն ծաղիկներով
 • լանջերուն կան անտառներ սողանքներ, փլուածքներ եւ լճակներ Ըստ Մակար Բարխուդարեանցի 1895 լերան վրայ կան սրբավայր մը եւ քարանձաւ մը Հայաստանի բնաշխարհ
 • մը Արարատեան դաշտին տաքը եւ կլիման առողջացնելու համար քաղաքին մօտակայքը անտառներ կը տնկէ, որոնք մինչեւ օրս պահպանուած են մինչեւ այժմ Խոսրովի անտառ անունով
 • յատուկ պահպանուող տարածքներ եւ անտառներ WWF - Հայաստան 2012, - 52 էջ Հայաստանի Բնապահպանման Գօտիին տարածքներ bbc - Հայաստանի վարչաձեւի փոփոխութեան հանրաքուէն
 • Բուսական եւ կենդանական աշխարհը ենթարկուած է գոտիականութեան լեռնալանջերուն անտառներ են սոճի, կաղնի, մայրի եւ այլն աւելի բարձր մարգագետիններ Կենդանական
 • պուրակային տեսակի անտառներ եւ ֆրիգանայ Օգտակար հանածոները չէն ուսումնասիրուած Հայկական Սովետական Հանրագիտարան հ 11, էջ 297 Հայաստանի Բնաշխարհ հանրագիտարան
 • կլիմայ, թթուածնով հարուստ լեռնային մաքուր օդ, հանքային բուժիչ ջուրեր, անտառներ դեղաբոյսերով հարուստ լեռնաշխարհ չափազանց նպաստաւոր են բնակչութեան հանգիստի
 • միջերկրածովային բուսականութիւնը կոշտատերև անտառներ եւ թփուտներ Տաւրոսի լեռներուն մէջ մաքուիսը տեղ - տեղ Փշատերեւ անտառներ Արեւելա - Պոնտական լեռներուն մէջ
 • մեծամասնութիւնը արտագաղթեց թրքական զօրքերու ներխուժման պատճառով Բակուրեանի անտառներ ու Ծալկայի շրջան Գաղթած 80 հազար հայերէն 35 - 40 հազարը զոհուեցաւ Նոյեմբերի


                                     
 • գային Ռումտիկինի արեւելեան, հիւսիս եւ հարաւ արեւելեան կողմերը մացառոտ անտառներ են, իսկ արեւմտեան, հիւսիս եւ հարաւ արեւմտեան կողմերը ծածկուած են դաշտերով
 • Ալպերուն մէջ մինչեւ 800 մ. բարձրութեան վրայ, կ աճին լեռնային լայնատերեւ անտառներ կաղնի, շագանակենի, հացենի 800 1800 մ. բարձրութիւններուն հաճարենին
 • մակերեսին բոյսերը կը ձեւաւորեն որոշակի համակեցութիւններ կամ ֆիտոցենոզներ անտառներ տափաստաններ, սավաննաներ եւ այլն Այս համակեցութիւններու ուսումնասիրմամբ
 • բարձրութիւն Զիկատարի ստորոտէն մինչեւ գագաթը ինկած հատուածին մէջ կան շատ անտառներ վայրի կենդանիներ եւ միրգեր, իսկ լեռնալանջին գտնուող հնավայրերը կը յուշեն
 • այգիներ 5 059 հա, այլ գիւղատնտեսութեան մէջ չօգտագործուող հողեր 2 7611 հա, անտառներ 6 479 հա Երկրագործութեան նշանակութիւնը եւ տեսակարար կշիռը գիւղատնտեսութեան
 • Գոշավանքը ստացած է բազմաթիւ նուիրատուութիւններ գիւղեր, այգիներ, վարելահողեր, անտառներ ջրաղացներ, դրամ, գիրքեր եւ այլն: 1242 1250 թուականներուն Զաքարեան իշխանները
 • ցեղասպանութեան տարիներուն հաւաքագրած էին անմարդաբնակ վայրերէ անապատներ, անտառներ փողոցներէ, ուր անոնք կը զբաղէին մուրացկանութեամբ, իսլամադաւան ընտանիքներէ
 • անտառ պետութեան կողմէ պահպանուող տարածքի կարգավիճակ ունեցող տարածք Հայաստանի Արարատի մարզին: Պահպանուող տարածքը ստեղծուած է 330 - 338 - ականներուն Խոսրով

Users also searched:

անտառ շարադրություն, անտառների վիճակը, դիլիջանի անտառներ, խիտ անտառ, կաղնու անտառ, հայաստանի անտառներ, նոսր անտառներ, սաղարթախիտ անտառ, անտառների, անտառ, Անտառներ, անտառներ, հայաստանի, Հայաստանի, շարադրություն, կաղնուանտառ, դիլիջանիանտառներ, հայաստանիանտառներ, սաղարթախիտանտառ, անտառշարադրություն, անտառներիվիճակը, ՀայաստանիԱնտառներ, խիտանտառ, կաղնու, դիլիջանի, սաղարթախիտ, վիճակը, նոսրանտառներ, նոսր, հայաստանի անտառներ, հայաստանի մարզեր. հայաստանի անտառներ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Անտառների վիճակը.

ՀՀ կառավարությունն ունի հստակ. ՀՀ անտառների վերականգնման և զարգացման Հայաստանի Հանրապետության անտառների. Նոսր անտառներ. ՏԱ ՔՀԿ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Պրոբլեմ կա, քանի որ դրանց թիվը փոքրանում է, հայտարարում է Հայաստանի անտառներ ՀԿ.

Դիլիջանի անտառներ.

Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ. Գիրքը նվիրված է Հյուսիսային Հայաստանի անտառների ոչ բնափայտային արտադրանքի. Սաղարթախիտ անտառ. Հարավային Հայաստանի լայնատերև. Բոլոր անտառները ենթակա են Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում, այն է. Հայաստանի անտառներ. Sdv 323 ՀՀ սահմանադրական դատարան. Հայաստանի Հանրապետությունում անտառները​, անկախ սեփականության ձևից, ըստ իրենց.


Կաղնու անտառ.

Անտառային տնտեսություն. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում հոկտեմբերի 20 ից 23 ն անցկացված Հանուն. Խիտ անտառ. BRight Talk N3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 28 ի Անտառների.

Untitled.

Անի և Նարօտ հիմնադրամում, Հայաստանի անտառներ ՀԿ ում։ Ներկայումս հանդիսանում է. Գյուղատնտեսություն, անտառային. Հայաստանի անտառներ ծրագիրը, որի նպատակն էր օգնել անտառների խնդիրներով զբաղվող. Հայ Eng Рус 08000 0007 374 60 544 444 Ոչ. Այժմ՝ Հայաստանի անտառ կազմող հիմնական տեսակներն են հաճարենին, կաղնին, բոխին և.


Անտառների պահպանությունը և.

Հայաստանի անտառներ կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս կատեգորիայի 9 էջ՝. Ստեղծվել է շրջակա միջավայրի 1Lurer. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական եւ անտառների նախարարության միջեւ. Հայաստանի. Թողարկմանօրը 14 դեկտեմբերի 2011թ. Դիզայնը Դավիթ Դովլաթյան Տպարանը Lowe Martin Group,.


Forest Summit.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 24.6. Հայաստանի Հանրապետության անտառների վերականգնման և. ՄԱԶԾ ԳԷՀ Հողերի և անտառների կայուն. Հայաստանի մայրաքաղաքները. Պատմաբանները հաշվել են Մեծ Հայքի 12 մայրաքաղաք.

Հայաստանի Հանրապետության.

Մակերեսը, նպաստել Հայաստանի անտառների վերաբերյալ քաղաքական որոշումների բաց ու​. Հայաստանի անտառները կրճատվել են. Սարգսյանի հրամանագրով՝ Հայաստանի այն ավելի լա՞վ կպաշտպանի անտառները.

Անտառների պահպանության և.

ԵՒ անտառների կայուն կառավարման ներդնումը Հայաստանի հյուսիս արևելյան լեռնային. Հայաստանի անտառները՝ կորստյան. Հայաստանի պետական անտառները Բանն այն է, որ Հայաստանի անտառները լեռնային. Անտառը կհսկվի ձայնազգայուն. Ն. Վարդանյան Հայաստանի անտառներ բնապահպանական ՀԿ, նախագահ. Ա. Հովհաննիսյան.


Անտառներ Հայկական Հանրագիտարան.

Հայաստանի անտառներ Леса Армении. Անտառների միջազգային օր –. ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐ ՀԿ 70.

Եվրոպա 2011. Անտառներ Հայփոստ.

2 Տե՛ս Հ. Պետրոսեան, Հայ միջնադարեան պատկերացումները իդեալական կենսա տարածքի եւ. Տաթևիկ Ղարիբյան EPF. Հայաստանի անտառներն իրենց բնապահպանական նշանակությամբ, պաշտպանական ջրապաշտպան,.


Տեր Կարապետյան Լևոն Պողոսի Լետկար.

Հայաստանի Հանրապետությունում անտառների պահպանության, պաշտպանության,. Հայաստանի DocumentView. Դավիթ Խաժակյանը զրուցում է Հայաստանի անտառներ ՀԿ տնօրեն, իրավաբան Նազելի. Ի՞նչ վիճակում են ՀՀ անտառները. Սույն օրենսգիրքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության անտառների և անտառային. Ն. Վարդանյան. Անտառը վերականգնվող. Ցանկանում եք նյութ տեղադրել անտառների 2021 Հայաստանի Հանրապետության Անտառների. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԳՐՔԻ. Մեր անտառների եղևնիների վաճառքը պետք է արգելվի, մնացածը վերահսկելի են. ​Հայաստանի.


Անտառների վերականգնում Shen NGO.

Հայաստանի անտառները. ՀՀ ում անտառները կազմում են տարածքի 12.7% ը: Առավել անտառածածկ. Հայաստանի միակ կին անտառապետը. 438204001, 2019, 00074198, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ e ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, A2.4 ​հիմնադրամ, 13.12.2020, 00074198 2019, 21.05.2021. 429001, 2019. Հայաստանի մայրաքաղաքները. Հայ ուխտավորների հետքերով նրանք և Հայաստանի անտառները վերականգնելու համար. Ընդհանուր տեղեկություններ Անտառ. Հայաստանի անտառներ միայն հանքերի համար գլխատված անտառները հերիք են։.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →