Back

ⓘ Հայաստանի Անտառներ
Հայաստանի Անտառներ
                                     

ⓘ Հայաստանի Անտառներ

Անտառ, բուսականութեամբ ծածկուած տարածութիւն, աշխարհագրական դաշտանկար կամ բնատեսարան, կենսոլորտի բաղկացուցիչ մաս։ Ծառերու, թուփերու եւ բուսական միւս կենսակերպերով, կենդանիներու եւ մանրագործարանութիւններու բազմազանութեան ամբողջականութիւն, որոնք փոխադարձաբար կապուած են իրարու եւ շրջակայ միջավայրին հետ։

                                     

1. Հայաստանի Անտառներու Տեսակներ

Անտառներուն գլխաւոր դերը կը պատկանի ծառատեսակներուն ու թուփերուն, որոնք, ըստ կենսապահպանական bio Environment առանձնայատկութիւններուն եւ տնտեսական նշանակութեան, ՀՀ մէջ կը բաժնուին հետեւեալ խումբերուն՝

 • երկրորդական կամ ստորադաս
 • արժէքաւոր թուփեր
 • վայրի պտղատուներ
 • գլխաւոր կամ անտառը կազմող ծառեր

Գլխաւոր կամ անտառ կազմող տեսակները, մայրի) անտառային համակեցութեան գերիշխող, դիմացկուն ամենախոշոր ծառերն են, որոնք կը գրաւեն առաջին շարքը եւ կը զբաղեցնեն մեծ տարածք։

Երկրորդական կամ ստորադաս տեսակները արեւելեան նշդարիhornbeam, թղկի, լորենի, հաւամրգի ցարասի, birch, թեղի կնձնի-elm, հացենի եւ այլն) ստուերասէր են, խոնաւասէր, կը զբաղեցնեն երկրորդ շարքը։

Լուսասէր եւ չորութիւնը դիմակայաող տեսակները գիհի- այսինքն արտուճ կամ հաղարջի տեսակ, վրացական թղկի maple, Ֆենցլի նշենի ծանօթագրութիւն՝ կան 3 տեսակ՝ նշենի Ֆենցլի, նայիրեան եւ սովորական, խնկենի եւ այլն) կը կազմեն "լուսաւոր" անտառները։

Հազուագիւտ տեսակները կը զբաղեցնեն սահմանափակ տարածք կամ բուսաշխարհի հնագոյն ներկայացուցիչներն են։ Անոնք կը բաժնուին հետեւեալ խմբերուն՝

 • տերեւաթափ տեսակներ
 • ասեղնատերեւաւորներ կարմրածառ,
 • մշտադալար տերեւաւոր

Արժեքաւոր թուփերը սովորական ձիւնածաղիկ The Snowballայծատերեւ ընտանիքին պատկանող ծառատեսակ, իսկ պտուղը՝ բռինչ, գերմաստի կամ գերեմաստ այսինքն եգիպտոլոռ "բակլա" եւ այլն) բարեշրջական evolutionary տեսակետէն աւելի զարգացած են, քան ծառերը, եւ օժտուած են արտաքին միջավայրի անբարենպաստ պայմաններուն յարմարուելու մեծ ունակութեամբ։

Վայրի պտղատուները կ՛աճին բազմազան հողակլիմայական պայմաններու մէջ եւ կը տարբերին իրենց բարեշրջական առանձնայատկութիւններով։

Միատեսակ ծառերէն օրինակ՝ կաղնիէն կազմուած անտառները կը կոչուին զուտ, տարբեր տեսակներէն օրինակ՝ կաղնիէն եւ հաճարենիէն կազմուածները՝ խառն։

                                     

2. Կովկասեան եւ Հայկական-իրանական Մարզեր

Հայաստանի անտառներն իրենց ծառատեսակներով ու բուսական ծածկոյթով կը պատկանին Կովկասեան եւ Հայկական-իրանական Պարսկական մարզերուն։ Ներկայիս ՀՀ Կովկասեան մարզին մէջ մտնող անտառներու հիմնական ծառատեսակները տարածուած են վերին միոցենի մէջ։

Սառցային ժամանակաշրջանին վերջնականապէս ոչնչացած են անտառներու խոնաւասէր եւ ջերմասէր տեսակները, եւ մերձարեւադարձային փարթամ անտառները իրենց տեղը զիջած են տերեւաթափ անտառներուն, ուր կը գերիշխեն հաճարենին, կաղնին եւ ցուրտը դիմակայող այլ տեսակներ։

յետսառցային ժամանակաշրջանին Հայաստանի անտառային մասերը նոր փոփոխութեան ենթարկուած են։ Հայկական-իրանական մարզի անտառները աչքի կ՝ իյնան իր չորասէր բուսատեսակներով։

Երրորդական ժամանակաշրջանէն ետք չորասէր ցանցառ անտառները տուժած են։ Առաւել անտառածածկ շրջաններ են ՀՀ հիւսիս-արեւելեան մարզերը, ուր բուսականութեան հիմնական տեսակը հաճարենիի անտառներն են արեւելեան հաճարենիի գերակշռութեամբ։ Ենթալպեան անտառային գօտիին մէջ տարածուած են հաճարենիի խոնաւ անտառները, որոնց ներսը եւ եզրերը լայնօրէն տարածուած են կաղնիի զուտ եւ խառն ծառուտները։

Զուտ կաղնիի անտառները հիմնականօրէն յարմարած են հարաւային չոր լանջերու միջին եւ վերին գօտիներուն, իսկ կաղնիի խառն անտառները՝ արեւմտեան եւ արեւելեան լանջերուն։ Հիւսիս-արեւելեան մասի կաղնուտներուն հիմնական անտառ կազմող ծառատեսակներն են վրացական եւ արեւելեան կաղնիները։ Կաղնիի առաւել յատուկ անտառները տարածուած են Լոռիի մարզին մէջ։

ՀՀ հիւսիսը տեղ-տեղ կը գտնուին սոճիի անտառներու, ոչ մեծ տեղամասեր։ Ամենամեծը Գիւլագարակի եւ Շահալիի սոճուտներն են։ Հարաւը, համեմատաբար, ընդարձակ անտառներու տարածքներ կը գտնուին Սիւնիքի մարզին մէջ ։ Ապարանի, Բիւրականէն հիւսիս, Սեւանի լեռնաշղթայի, Արեգունիի լիճի եզերքին, Վետի գետի աւազանի եւ Վայքի մէջ պահպանուած են արեւելեան կաղնիի անտառներու առանձին, փոքր կղզեակներ։

Հայկական լեռնաշխարհը յատկապէս անտառածածկ են արեւելապոնտական լեռներու հարաւային եւ հիւսիսարեւելեան, Հայկական Տաւրոսի, Ներքին Տաւրոսի հարաւային, Արցախի լեռնաշղթային արեւելեան լանջերը։

                                     

3. Հայաստանի Անտառները Դարերի Ընթացքին

ՀՀ ներկայիս անտառազուրկ զգալի տարածութիւնները հին անցեալին ծածկուած եղած են անտառներով։ Այդ կը վկայեն հին պատմիչները եւ անտառներու մնացորդները։ Հայոց թագաւորներու հովանաւորութեամբ եւ նախաձեռնութեամբ արքունական կալուած Այրարատ նահանգին մէջ տնկուած են արհեստական անտառներ։

Մովսէս Խորենացին կը յիշատակէ Արմաւիր մայրաքաղաքին մօտ հայ ազգապետ Արամանեակի տնկած Սօսեաց անտառի մասին Ք.Ա. առաջին հազարամեակի 1-ին կէս։ Երուանդ Դ․ արքան Ք.Ա. 3-րդու վերջ Շիրակի մէջ տնկած է "Ծննդոց" անտառը։ Խոսրով Բ․ թագաւորի օրով 332 - 338 տնկած են Խոսրովակերտ եւ Տաճար մայրի անտառները, որոնք շրջափակուած են պարիսպներով եւ բնակեցուած կենդանիներով եւ թռչուններով։ Հայաստանի անտառներու զգալի մասը միջին դարերուն ոչնչացուած է օտարերկրեայ արշաւանքներու ժամանակ։ ՀՀ-ի շատ մը անտառներ կը գտնուին յատուկ պահպանութեան տակ։

                                     

4. Անտառներու Նշանակութիւնը

Հայաստանի Հանրապետութեան անտառները լեռնային են, ունին հողապաշտպան, դաշտապաշտպան, ջրապաշտպան, հակաէրոզային, ջրակարգաւորիչ եւ կլիմայակարգաւորիչ նշանակութիւն: Անտառները օդը կը հարստացնեն թթուածինով, կը բարձրացնեն օդի յարաբերական խոնաւութիւնը, կը կարգաւորէ մթնոլորտային տեղումներու քանակը, կը մեղմացնէ կլիման, բարերար ազդեցութիւն կը ձգէ շրջակայ դաշտերու բերքատւութեան եւ մարդու առողջութեան վրայ:

Ըստ իրենց նպատակային նշանակութեան՝ ՀՀ անտառները կը դասակարգուին հետեւեալ ձեւով.

 • Պաշտպանական
 • Յատուկ
 • Արտադրական բնափայտի շարունակական արտադրութիւնն ապահովող անտառներ.
                                     

4.1. Անտառներու Նշանակութիւնը Մարդու Ազդեցութեան Հետեւանքները Եւ Անտառի Բարելաւումը

ՀՀ սակաւ անտառածածկ երկիր է: Անտառներուն ընդհանուր տարածութիւնը 407 681 հեքտար է, որ կը կազմէ ՀՀ տարածքին 23.7%ը: Վերջին հարիւրամեակին, մարդոց տնտեսական գործունէութեան պատճառով ՀՀ անտառներուն տարածքը 2 անգամով նուազած է, ինկած է ամտառներուն արտադրողականութիւնն ու պաշտպանական ունակութիւնը: Անտառածածկ տարածքի ընդարձակման եւ լեռնալանջերուն անտառներուն բարելաւման նպատակով ՀՀ մէջ կը կատարուին արհեստական անտառատնկումներ:

Անտառներուն պահպանումը, պաշտպանութիւնը, վերականգնումն ու արդիւնաւէտ օգտագործումը, ինչպէս նաեւ անտառներու հաշուառումը, կարգաւորումը, վերահսկումն ու անտառային հողերու հետ կապուած յարաբերութիւնները կը կարգաւորուին ՀՀ անտառային օրէնսգիրով 2005:

                                     
 • գային Ռումտիկինի արեւելեան, հիւսիս եւ հարաւ արեւելեան կողմերը մացառոտ անտառներ են, իսկ արեւմտեան, հիւսիս եւ հարաւ արեւմտեան կողմերը ծածկուած են դաշտերով
 • Ալպերուն մէջ մինչեւ 800 մ. բարձրութեան վրայ, կ աճին լեռնային լայնատերեւ անտառներ կաղնի, շագանակենի, հացենի 800 1800 մ. բարձրութիւններուն հաճարենին
 • մակերեսին բոյսերը կը ձեւաւորեն որոշակի համակեցութիւններ կամ ֆիտոցենոզներ անտառներ տափաստաններ, սավաննաներ եւ այլն Այս համակեցութիւններու ուսումնասիրմամբ
 • բարձրութիւն Զիկատարի ստորոտէն մինչեւ գագաթը ինկած հատուածին մէջ կան շատ անտառներ վայրի կենդանիներ եւ միրգեր, իսկ լեռնալանջին գտնուող հնավայրերը կը յուշեն
 • այգիներ 5 059 հա, այլ գիւղատնտեսութեան մէջ չօգտագործուող հողեր 2 7611 հա, անտառներ 6 479 հա Երկրագործութեան նշանակութիւնը եւ տեսակարար կշիռը գիւղատնտեսութեան
 • Գոշավանքը ստացած է բազմաթիւ նուիրատուութիւններ գիւղեր, այգիներ, վարելահողեր, անտառներ ջրաղացներ, դրամ, գիրքեր եւ այլն: 1242 1250 թուականներուն Զաքարեան իշխանները
 • ցեղասպանութեան տարիներուն հաւաքագրած էին անմարդաբնակ վայրերէ անապատներ, անտառներ փողոցներէ, ուր անոնք կը զբաղէին մուրացկանութեամբ, իսլամադաւան ընտանիքներէ
 • անտառ պետութեան կողմէ պահպանուող տարածքի կարգավիճակ ունեցող տարածք Հայաստանի Արարատի մարզին: Պահպանուող տարածքը ստեղծուած է 330 - 338 - ականներուն Խոսրով

Users also searched:

անտառ շարադրություն, անտառների վիճակը, խիտ անտառ, հայաստանի անտառներ, սաղարթախիտ անտառ,

...
...
...