Back

ⓘ Թութք
Թութք
                                     

ⓘ Թութք

Թութքը նախաղիի վեջաւորութեան հանգուցաւոր եւ ընդլայնած երակներ են, որոնք կուտակուած կըլլան արիւնով: Թութքը բնականօրէն կը պատահի բոլոր մարդոց մօտ, բայց ոչ անպայման ախտանշաններով: Հոս պիտի խօսիմ հիւանդագին թութքի մասին եւ պիտի գործածեմ "թութք" անուանումը միայն:

Թութքը կը դառնայ հիւանդագին երբ ան զգալիօրէն կը կուտակուի արիւնով եւ կը ծաւալի՝ յառաջացնելով որոշ ախտանշաններ:

Թութքը տեսնուած երեւոյթ է բոլոր ժողովուրդներու մէջ 4-5 տոկոսի համեմատութեամբ: Ան կը պատահի ամէն տարիքի առանց սեռի խտրութեան, համահաւասար համեմատութեամբ երկու սեռերուն մօտ եւ առաւելաբար 45-65 տարիքի մէջ։ Ան կը գոյանայ նախաղիի ներքնապատի վերջաւորութեան:

                                     

1. Ազդակներ

Թութքի յառաջացման կը նպաստեն զանազան ազդակներ, որոնցմէ կարեւորագոյններն են՝

 • Անկանոն կղկղանցումի defication սովորութիւն.
 • Յղութիւն, որուն պատճառով տեղի կունենայ փորի պնդութիւն.
 • Անկանոն եւ յոռի սննդառութիւն malnutrition.
 • Կղկղանցումի ընթացքին երկարատեւ եւ ուժգին ճնշում.
 • Աղիքներու ծուլութիւն եւ պրկումներու տկարացում, որոնց պատճառներն են՝
 • Երկարատեւ փորի պնդութիւն.
 • Մնայուն փորհարութիւն.
 • Ներաղիքային հիւանդութիւններ.
 • Տարիքի յառաջացում.
 • Նստակեաց կեանք եւ անշարժութիւն.
 • Գիրութիւն-ճարպակալում.
 • Երկար ժամեր ոտքի կայնած աշխատանք.
 • Լեարդի աշխատանքի մնայուն տկարացում եւ լեարդի փճացում liver cirrhosis.
                                     

2. Ձեւեր

Թութքը կը յայտնուի երկու ձեւերով՝ ներքին եւ արտաքին.

Ներքին թութք

Ներքին թութքը անտեսանելի է բժշկական պարզ քննութեան ընթացքին: Ան կարիւնոտի կղկղանցումով եւ կղկղանքը ծածկուած կըլլայ նոր եւ կարմիր արիւնով ինչպէս նաեւ խլնտաթաղանթային հեղուկով: Յաճախ ներքին թութքը կարտանքսուի prolapse սրբանէն anus դուրս ճնշումի բանեցումով: Արտանկուած թութքը որոշ ժամանակաշրջանէ մը ետք ինքնաբերաբար նախաղի կը մտնէ: Ներքին ծաւալած թութքը կը խցէ նախաղին մասնակիօրէն եւ պատճառ կը դառնայ ոչ-ամբողջական ու դժուար կղկղանցումի: Ներքին թութքը կրնայ հանգուցաւորուիլ twisted եւ յառաջացնել նախաղիի սուր ցաւ, արեան շրջանարութեան կասեցում եւ թութքի խոցաւորում ulcer ու մեռուկի necrosis, gangrene կազմութիւն:

Արտաքին թութք

Արտաքին թութքը տեսանելի է պարզ բժշկական քննութեան ընթացքին: Ան ցցուած կըլլայ սրբանէն դուրս: Արտաքին թութքը ընդհանրապէս կը յայտնուի իբրեւ գոց կապոյտ ուռ մը, որ կը ստեղծուի արեան մակարդումով thrombosis եւ արիւնախիցերու thrombus կազմութեամբ: Այս խցումը կը յառաջացնէ ուժգին ցաւ եւ երբեմն արիւնահոսում:

                                     

3. Ախտաճանաչում

Թութքի ախտաճանաչումը պարզ եւ դիւրին է: Ինչպէս յիշուեցաւ նախապէս արտաքին թութքը տեսանելի է պարզ աչքով: Ներքին թութքը տեսանելի կըլլայ նախաղիի դիտակումով colonoscopy:

                                     

4. Դարմանում

Թութքի դարմանումը հիմնականօրէն կը կատարուի վիրաբուժական գործողութեամբ: Սակայն կան այլ միջոցառումներ, որոնք կը մեղմացնեն թութքի ծաւալումը եւ անոր յառաջացուցած այլ ախտանշանները:

Այս միջոցառումներէն յիշատակութեան արժանի են՝

 • Ներաղիքային հիւանդութիւներու գոյութեան պարագային կանխարգիլել եւ կամ դարմանել զանոնք
 • Գործածել կղկղանքը կակուղցնող դեղեր.
 • Հետեւիլ առողջապահական սննդականոնի.
 • Գործածել փորի պնդութեան դէմ դեղեր.
 • Հետեւիլ օրինաւոր եւ ամէնօրեայ մարմնամարզանքի.
 • Հետեւիլ կանոնաւոր կղկղանցումի սովորութեան.
 • Չգիրնալ եւ ընդհակառակը՝ նիհարնալ.
 • Գործածել զգայազրկիչ anas-thetic եւ ցաւաբեկ օծաններ ointment եւ ներդրիչներ suppository.
 • Չաշխատիլ երկար ժամեր ոտքի կայնած.
 • Կղկղանցումէ ետք 10 վայրկյան տաք ջուրի մէջ նստիլ եւ լուացուիլ.

Թութքի վիրաբուժական գործողութիւնը պէտք է կատարուի մասնագէտ վիրաբուժի մը ձեռամբ:

Թութքը կրնայ վերայայտնուիլ վիրաբուժական գործողութենէն որոշ ժամանակաշրջան մը ետք: Հետեւաբար կանխազգուշական միջոցառումները խիստ կարեւոր են: