Back

ⓘ Միւռոն Քհնյ. Աւետիսեան
                                     

ⓘ Միւռոն Քհնյ. Աւետիսեան

Նախնական կրթութիւնր ստացած է Ազգ. Հայկաղեան վարժարանէն, ուրկէ շրջանաւարտ եղած է 1998-ին։ Իր հօր կրօնաշունչ, եկեղեցասէր ու աղօթանուէր կեանքը մեծապէս ապրած է իր նկարագրի կազմաւորման վրայ եւ բուռն փափաք ունեցած է դպրեվանք ուսանելու, ապագային հոգեւորական ղաոնալու համար։

1998-1999 ուսումնական տարեշրջանին ան դպրեւանք կընդունոգի որպէս սան։ Գերպ. Տ. Շահան Ծ. Վրդ. Սարգիսանի եւ Հոգչ, Տ. Պարթեւ Վրղ. Կիւլիւմեանի տեսչութեան օրերուն, կր կայելէ անոնց ստեղծած հոգեմտաւոր արժէքներով դաստիարակուելու խնամքն ու հոգածութիւնը։ Անոնց հետեւողական հսկողութեան ներքեւ, կաւարտէ դպրեվանքի ժաոանգաւորաց եւ ընծայարանի րաժիններր եւ իր ազատ կամքով կորոշէ ամուսնացեալ քահանայութեան ճամբով նուիրուիլ եկեղեցական, ազգային ու կրթական կեանքի ծաոայութեան։ երբ իր ուսման համապատասխան կկայականր աոնելէետր կր վերացաոնայ իր ծննցակայրը Հալէպ, դժբախտաբար կորսնցուցած էր իր հայրն ու մեծ մայրր։ Մինչեւ քաՀանայական ձեոնադրութեան ժամանակաղրջանը, Բերիոյ Թեմի Աոաջնորդ Տ. Շահան Ա. եպս. Սարգիսեանի հայրական տնօրինութեամը, կր նշանակուի քրիստոնէական դաստիարակութեան խորհուրդի գործավար եւ կաշխատակցի Թեմիս "Գանձասար" շարաթաթերթին, մաս կազմելով խմբագրական կազմին։ Աոաւել՝ Առաջնորդ Սրրապան Հօր որոշումով, կրօնի ուսուրիչ կը նշանակուի Ազգ. քարէն Եփփէ ճեմարանի միջնակարգի ութերորդ դասարանին։ Ան մաս կազմլով Թեմիս վարչական կեանքին, անդամ ու ատենադպիր նշանակուած է կիրակնօրեայ դպրոցներու խորհուրդին։ Մասնակրած կ միջ-եկեղեցական հանդիպումներու եւ անղամ եդած է թեմիս "Օշական" կիրակնօրեայ լրատուին։

Ան կընտրէ իր կեանքի ընկերը՝ Քէյվանեան Յակորի եւ Պերճուհիի դուստրը՝ Սպիտակը, որուն հետ կր պսակուի 28 Հոկտեմբեր 2006-ին, Հալէպի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, գյխաւորութեամբ Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեանի եւ մասնակցութեամբ Հալէպի քահանայից դասուն։ Ի պատասխան իր դիմումնագրին, ան հրաւէր կր ստանայ Գանատայի Հայոց Թեմին մէջ քահանայագործելու։ Բայց պետական դժուարութիւններու պատճաով անկարելի կըլլայ Գանատա փոխադրուիլ։ Հետեւաբար, ազատ կացուցման թուղթ կր ստանայ տուեալ թեմէն, երբ կր յղէ իր հրաժարականր Գանատայի Աոաջնորդին։ 2007-ին, Բերիոյ Թեմի Աոաջնորդ Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեանին եւ Կրօնական ժողովին կր ներկայացնէ իր դիմամնագիր նամակր Բերիոյ Հայոց Թեմին մէջ քահանայագործելու։ Երր նամակր կընդունուի, կորոշուին ձեոնադրութեան թուականն ա պաշտօնավարութեան եկեղեցին։ Իր քահանայական ձեոնադրութիւնն ու օծումր տեղի կ՚ունենան ձեոամը Թեմիս Աոաջնորդ Տ. Շահան Ա. Եպս. Սարգիսեանի ու խարտաւիլակութեամր Տ. Մաշտոց Քհնյ. Արապաթլեանի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, 25 Նոյեմբեր 2006-ին, վերակոչուելով Տ. Միւռոն։ Քահանայութեան քաոասնօրեայ շրջանը կացընէ Ս. քաոասնից Մանկանց եկեղեցոյ շրջափակին յարակից սենեակին մկջ։ Թեմիս Աոաջնորդ Սրրազան Հայրր նորրնծայ Տ. Միւռոնր կր նշանակէ այցելու հոգեւոր Հովիւ Ռադգայի հայոց Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ։ Սրրապան հօր տնօրինաթեամբ՝ կր Հաստատուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի, քահանայագործևլու Համար Տ. Մաշտոց եւ Տ, Հայկազ քաՀանայ Հայրերուն Հետ։ Ան իր Հովուական կեանքին աորնթեր կր վարէ վարչական պաշտօններ։ Սկզբնական շրջանին ատենապետ կր նշանակուի Ս. Գիրքի սերտողութեան յանձնախումբին։ Ան անդամ կրլլայ նաեւ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան խորհուրդին։ Պատասխանատու կր նշանակուի աոաջնորդարանի հրատարակած կրօնական գրեթէ բոլոր գիրքերու սրրագրութեան։

Համտանիկի շրջանի համաքրիստոնէական Ս. Յովսէփ եկեղեցւոյ պատասխանատու կր նշանակաի։ 2009-ին անղամ կընտրուի Թեմիս կրօնական Ժողովին։ Ան կրօն կր դասաւանդէ Ազգ.Քարէն Ափփէ ճեմարանի ութերորդ կարգին եւ կրթասիրարաց - Գ. Չէմպէրճեան երկրորդականին, աոաւել 12-րդ կարգի ու սանողութեան՝ միայն հայերէն լեզու։ Մաս կր կազմէ կրօնի դասագիրգի պատրաստութեան յանձնախումբին եւ կր շարունակէ իր աշխատանքը մինչեւ Քեսապ փոխադրուիլը։ Շուրջ երեք տարիներ պատասխանատու էր դպրեվանքի նոր սաներ արձանագրելու գործին։

Ունի գրական հետաքրքրութիւն եւ մօտ եղած է Հայ գիրին ու գիրրին։ բաւականին վարժ է համակարգիչի գործածութեան։ Առաջնորդ Սրբազան Հօր տնօրինումով, 2010 Հոկտևմրերին կր փոխադրուի քեսապ, Հոգեւոր հովիւ նշանակուելով Քեսապի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ եւ ծխական ժողովուրդին։ Ինչպէս նաեւ կրօն եւ հայերէն լեզու կր դասաւանդէ Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ Երկրորդական ճեմարանէն ներս։ Երիտասարդ ուժ մրն է Բերիոյ Թեմի քահանայից դասուն մէջ, բայց ունի երկար ճանապարհ հայ եկեղեցւոյ ծաոայութեան բնագաւառին մէջ։ Իրեն կր մադթենք յաջողութիւն՝ հովուական, գրական, կրթական, ու վարչական կեանքին մէջ, որպէսզի առաւել կազմակերպ, կեդրոնացած ու հասուն գիտակցութեամբ կարենայ շարունակել իր աոագելութիւնր։

                                     
  • Քհնյ. Շիրիքեան Տ. Աշոտ Քհնյ. Գարագաշեան Այժմու Հոգեւոր հովիւ Տ Միւռոն Քհնյ Աւետիսեան Այժմու Հոգեւոր հովիւ Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի Հայաշէն Ս

Users also searched:

...
...
...