Back

ⓘ Արհեստաքուն
Արհեստաքուն
                                     

ⓘ Արհեստաքուն

Արհեստաքունը արթնութեան եւ քունի միջեւ պահ մըն է: Անիկա բնական քունին կը նմանի, սակայն ենթագիտակցական է: Հին Յունաստան Հիփնոս անունով քունի աստուած մը ունէր, որմէ՝ յունարէն լեզուին "քուն" բառը: Ուրեմն, hypnosis-ը դիցաբանական անունէն կու գայ: Անիկա արհեստականօրէն յառաջ բերուած քնանման դրութիւնն է, զոր կարելի է "արհեստաքուն" կոչել, իսկ արհեստաքունի յառաջացման գործընթացը՝ "արհեստական քնաբերութիւն": Արհեստական քնաբերը կամ հիփնոսացնողը զօրաւոր անհատականութիւն ունեցող անձնաւորութիւն մըն է ընդհանրապէս:

                                     

1. Արհեստաքնութեան Ձեւեր

Արհեստական քնաբերութիւնը կը կատարուի երկու դիրքով՝ պառկած եւ հորիզոնական կամ բազկաթոռի մը մէջ նստած:

Անիկա հետեւեալ կերպով կիրագործուի՝

 • Պատրաստութիւն: Նախ հիփնոսացնողը ենթակային կը բացատրէ արհեստական քնաբերութեան նպատակը, իմաստը, եւ գործընթացը: Ապա կիմանայ անոր համոզուած ըլլալը, եւ պատրաստակամութիւնը արհեստաքնանալու
 • Թելադրական ազդում: Հիփնոսացնողը որոշ միջոցներով, օրինակ՝ ձեռքի եւ մատներու շարժումներով ու բանաւոր թելադրութիւններով, կազդէ ենթակային վրայ, ու զայն կը մղէ մարմնական, մտային, հոգեկան հանդարտութեան եւ թուլացումի
 • Ելք: Ենթական դուրս կը բերուի արհեստաքունէն
 • Խորացման թելադրութիւններ: Թելադրութիւններու տարափին տակ՝ ենթական կը խորանայ իր հանդարտութեան եւ թուլացումին մէջ ու կը յանձնուի քնանման վիճակին
 • Զերծումի թելադրութիւններ: Հիփնոսացնողին միօրինակ, կրկնուող, մեղմ եւ խորհրդաւոր թելադրութիւններով՝ ենթական արտաքին գրգիռներէն բոլորովին կը զերծուի ու կը մտնէ կատարեալ հանդարտութեան, թուլացումի եւ քնանման վիճակի մէջ
                                     

2.1. Յաւելեալ Ըստ մասնագէտ հիփնոսացնողներու՝

 • Անգիտակցութեան unconsciousness ձեւ մը չէ անիկա.
 • Ենթական կունենայ ներքին հակամէտութիւն մը, որ շուտով եւ դիւրաւ կազդուի հիփնոսացնողին որեւէ թելադրութենէն.
 • Միտքը ղեկավարող սատանայական եւ դիւային միջոցառում մը չէ.
 • Արհեստական քնաբերութեան ընթացքին՝
 • Անոր մէջ ենթական արթուն կըլլայ, բայց մասնակի գիտակցութեամբ մը, որ ենթագիտակցական է.
 • Արհեստաքունը թելադրութեամբ յառաջացած ենթագիտակցական subconscious վիճակ մըն է.
 • Արհեստաքունը տեղի կունենայ անհատի մը պատրաստակամութեամբ, փափաքով եւ որոշումով եւ ոչ թէ ստիպողաբար.
 • Ենթակային կամքը կը նուաճուի եւ կը գործէ հիփնոսացնողին թելադրութիւններուն համաձայն.
 • Կիջնէ իր ներաշխարհին մէջ եւ ինքզինք կը գտնէ հոն պահուած եւ սեփական անձին համար կարեւորութիւն ներկայացնող երեւոյթներուն դիմաց.
 • Ան տեղեակ կըլլայ իր շրջապատին, սակայն կանտեսէ զայն: Կը լսէ, կը զգայ, կը հոտոտայ, կը հասկնայ եւ կըմբռնէ.
 • Կունենայ հոգեւոր spiritual կամ զգացական ապրումներ.
 • Ան կը կարծէ որ ժամերով քնացած է, հակառակ անոր, որ միայն քանի մը վայրկեան գտնուած կըլլայ այդ վիճակին մէջ.
 • Կը յիշէ բազմաթիւ եղելութիւններ, որոնք անտեսուած կամ մոռցուած էին իր առօրեայ կեանքին ընթացքին.
 • Անոր ենթագիտակցութիւնը կըլլայ աւելի կեդրոնացած. կը փոխադարձէ հիփնոսացնողին թելադրութիւններուն.
                                     

2.2. Յաւելեալ Արհեստաքունէն ետք՝

 • Ենթական կը յիշէ ամէն բան, որ պատահած էր արհեստաքունին մէջ։ Եւ եթէ այն ատեն կարգ մը արարքներ թելադրուած էին յետ արթնացման կատարելու համար՝ կը գործադրէ զանոնք.
 • Կրնայ ունենալ ժամանակաւոր եւ անցողակի
 • Յիշողութեան թեթեւ տկարացում.
 • Անձկութիւն, սարսափ եւ խուճապի զգացում
 • Արտայայտութիւն ոչ-իրական կամ հնարուած պատմութիւններու confabulations.
 • Արեան ճնշում, սիրտի զարկի եւ շնչառութեան նուազում՝ իբրեւեւ հետեւանք մարմինի թուլացման եւ միտքի հանդարտեցման.
 • Գլխացաւ, գլխապտոյտ եւ նողկանք.
                                     

2.3. Յաւելեալ Արհեստական քնաբերութիւնը օգտագործուած է՝

 • Բեմական նպատակներու համար՝ որպէս հաճելի ժամանցի եւ խնդուքի միջոց կամ որպէս "հրաշագործութիւն": Այս կերպը կը կոչուի "բեմական արհեստաքուն" stage hypnosis
 • Բժշկական նպատակներու համար, որպէս բուժիչ դարմանամիջոց: Այս կերպը կը կոչուի "բուժական արհեստաքուն" հypnotherapy
                                     

2.4. Յաւելեալ Յաջողութիւն

Բեմական արհեստաքունը եւ բուժական արհեստաքունը կը յաջողին, երբ հիփնոսացուողը ունենայ՝

 • Արտաքին գրգիռներէ զերծում
 • Թուլացում-հանդարտեցում relaxation.
 • Կեդրոնացում concentration.
 • Մղում motivation.
                                     

2.5. Յաւելեալ Բեմական արհեստաքնութեան օգտագործում

Հիփնոսացնողը սրահին մէջ գտնուող ներկաներէն բեմ կը հրաւիրէ կամաւոր մը: Ապա հանրութեան եւ ենթակային կը բացատրէ արհեստաքունին նպատակը, իմաստը եւ գործընթացը:

Ան կիմանայ ենթակային համոզուած ըլլալը եւ պատրաստակամութիւնը արհեստաքնանալու, ապա կը հիփնոսացնէ զայն:

Հիփնոսացնողը որոշ միջոցներով՝ ձեռքի եւ մատներու շարժումներով ու բանաւոր թելադրութիւններով կազդէ ենթակային վրայ ու զայն կը մղէ մարմնական, մտային եւ հոգեկան հանդարտութեան եւ թուլացումի:

Գործնականապէս, հիփնոսացնողը կօգտագործէ գոյութիւն ունեցող բազմաթիւ թեքնիքներէն մէկը, որ ենթակայի աչքերուն սեւեռումն է:

Ան ենթակայի աչքերէն 20-40 սմ. հեռաւորութեամբ եւ անոր ճակատէն քիչ մը վեր, փայլուն շողացող պզտիկ առարկայ մը կը բռնէ իր ձախ ձեռքի բթամատին, ցուցամատին եւ միջնեմատին միջեւ ու կը թելադրէ անոր, որ սեւեռելով շարունակ նայի փայլուն առարկային, ինչպէս նաեւ իր ուշադրութիւնը կեդրոնացնէ միայն փայլուն առարկային վրայ։ Երբ ենթական կը կատարէ թելադրուածները, քանի մը վայրկեան ետք անոր աչքերուն բիբերը կը կծկուին եւ կարճ ժամանակ մը ետք կը լայննան: Մինչ այդ հիփնոսացնողը միօրինակ, մեղմ եւ կրկնուող թելադրութիւններով իր աջ ձեռքի մատները իրարմէ հեռու կը պահէ եւ փայլուն առարկային մօտեցնելէ ետք կը տանի դէպի ենթակային աչքերը, որոնք ակամայ կը գոցուին թեթեւ թրթռացումով: Ենթական կը մղուի յաւելեալ թուլացումի եւ հանդարտութեան ու կը լսէ հիփնոսացնողին հանդարտ խօսքերը եւ թելադրանքները, որոնք յաճախ զաւեշտական կամ զարմանալի կը թուին. օրինակ՝ "աչքերդ պիտի գոցուին", "հիմա գոցուեցան", "յոգնած պիտի զգաս", "սկսար յոգնելու", "գլխու ծանրութիւն պիտի ունենաս", "արդէն սկսար ունենալու", "դուն պիտի երգես հանրածանօթ երգիչի մը նման", "պիտի գծես աշխարհահռչակ գծագրիչի մը նման" անուններ կը յիշէ: Հոս հիփնոսացուողին ենթագիտակցութիւնը կը գործէ եւ ան կը գործադրէ իրեն թելադրուած հրամանները: Այս բոլորէն ետք, հիփնոսացնողը դարձեալ իր թելադրանքներով ենթական կը մղէ դուրս գալու արհեստաքունէն, որ տեղի կունենայ շատ արագ:

Users also searched:

...
...
...