Back

ⓘ Ե­րուանդ Ա­զա­տեան
                                     

ⓘ Ե­րուանդ Ա­զա­տեան

Ե­րուանդ Նազարէթ Ա­զա­տեան ծնած է 13 Մայիս 1935 թուա­կա­նին, Պէյրութ, Լի­բա­նան: Ա­մե­րի­կաբ­նակ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան, գրա­կա­նա­գէտ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ե­րուանդ Ա­զա­տեան: Ան գրա­կա­նու­թեան, գե­ղա­րուես­տի, հրա­պա­րա­կագ­րու­թեան, քննա­դա­տու­թեան, քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծու­մի, կրթա­կան, կազ­մա­կերպ­չա­կան աս­պա­րէզ­նե­րու մէջ ա­ւե­լի քան վեց տաս­նա­մեակ նուի­րու­մով կը ծա­ռա­յէ հայ գի­րին, գրա­կա­նու­թեա­ն, բարձր գե­ղա­րուես­տա­կան խօս­քին:

                                     

1.1. Կրթութիւն Մամուլի խմբագրական գործունէութիւն

Ե­րուանդ Ա­զա­տեան մեծ ներդ­րում ու­նե­ցած է սփիւռ­քա­հայ մա­մու­լի զար­գաց­ման կա­նո­նա­ւոր ըն­թաց­քի մէջ` 1954-1958 թուա­կան­նե­րուն ան ե­ղած է Պէյ­րու­թի "Զար­թօնք-սփոր­" շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր-խմբա­գի­րը, իսկ 1959-1967 թուա­կան­նե­րուն՝ Գա­հի­րէի "Ա­րե­ւ" օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­պե­տը:

Խմբագ­րա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը 1960-ա­կան­նե­րու վեր­ջե­րէն ար­դէն շա­րու­նա­կած է Ա­րեւ­մուտ­քի մէջ, 1967-1972 թուա­կան­նե­րուն, ըլ­լա­լով Պոս­թընի "Պայ­քա­ր" հաս­տա­տու­թեան վա­րիչ-տնօ­րէ­նը, "Պայ­քա­ր" գրա­կան ե­ռամ­սեայ հան­դէ­սի եւ "Տը Արմենիըն Մի­րըր Սփէք­թա­թէօ­ր" թեր­թի խմբագ­րա­կազ­մե­րու ան­դամ:

Ե­րուանդ Ա­զա­տեան 1971 թուա­կա­նէն ի վեր Մոն­րէա­լի "Ա­պա­գա­յ" շա­բա­թա­թեր­թի, 1986 թուա­կա­նէն ի վեր՝ Նիւ Եոր­քի "Ա­րա­րա­տ" անգ­լե­րէն հան­դէ­սի, 1991 թուա­կա­նէն ի վեր՝ Հա­յաս­տա­նի "Ազ­գ" օ­րա­թեր­թի, 2006 թուա­կա­նէն ի վեր՝ Պէյ­րու­թի "Կա­մա­ր" գրա­կան հան­դէ­սի հիմ­նա­դիր­նե­րէն եւ գլխա­ւոր աշ­խա­տա­կից­նե­րէն է:

                                     

1.2. Կրթութիւն ՀԲԸՄ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւն

Ան եր­կա­րա­մեայ գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լած է նաեւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան ՀԲԸՄ մշա­կու­թա­յին կա­ռոյց­նե­րէն ներս, ե­ղած է ազ­գա­յին մեծ բա­րե­րար Ա­լեք Մա­նու­կեա­նի անձ­նա­կան գրա­սե­նեա­կի վա­րի­չը, իսկ 1972 1997 թուա­կան­նե­րուն` ՀԲԸՄ-ի "Ա­լեք Մա­նու­կեան" մշա­կու­թա­յին հիմ­նադ­րա­մի ա­տե­նա­պե­տը, Տիթ­րոյ­ի­թի "Հայ մշա­կոյ­թի ժա­ռան­գու­թիւ­ն" անգ­լե­րէն ձայ­նաս­փիւ­ռա­յին ծրագ­րի տնօ­րէ­նը, նաեւ Տիթ­րո­յի­թի ՀԲԸՄ-ի "Ա­լեք Մա­նու­կեան" վար­ժա­րա­նի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պե­տը:

                                     

1.3. Կրթութիւն Հրատարակութիւններ

Ան հե­ղի­նակ է "Կեանք ու ե­րազ Հա­յաս­տա­ն" 1964 թուա­կան, ու­ղեգ­րու­թիւն­ներ, "Գրա­կան-գե­ղա­րուես­տա­կան սե­ւե­ռում­նե­ր" 1988 թուա­կան, "Դի­ման­կար­ներ եւ դի­մաս­տուէր­նե­ր" անգ­լե­րէն, 1995 թուա­կան գրա­կա­նա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու, "Պատ­մու­թիւ­նը ըն­թաց­քի մէ­ջ", "Դի­տում­ներ եւ դա­տում­նե­ր" 2006 թուա­կան, հրա­պա­րա­կագ­րու­թիւն, Վա­հան Թէ­քէեա­նի "Հա­տըն­տի­ր" եւ "Perspectives Armniennes" ` իր յօ­դուած­նե­րու ֆրան­սե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ խմբագ­րած է Վա­հան Թէ­քէեա­նի փունջ մը քեր­թուած­նե­րու հա­յե­րէն եւ անգ­լե­րէն երկ­լե­զու հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը:

                                     

1.4. Կրթութիւն Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան եւ Թէ­քէեան մշա­կու­թա­յին միու­թեան գործունէութիւն

Ղե­կա­վար պաշ­տօն­ներ ստանձ­նած է Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ՌԱԿ եւ Թէ­քէեան մշա­կու­թա­յին միու­թեան ԹՄՄ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դակ­նե­րու վրայ:

                                     

1.5. Կրթութիւն Անդամակցութիւն

Ան ան­դամ է Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րու միու­թեան եւ յա­ճա­խա­կի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րով` Հա­յաս­տան եւ այլ եր­կիր­ներ, սերտ կա­պեր հաս­տա­տած է Սփիւռ­քի եւ Հա­յաս­տա­նի մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան մի­ջեւ:

                                     

1.6. Կրթութիւն Պարգեւներ եւ Պատուոյ Տոքթորի կոչում

Պար­գե­ւատ­րուած է "Սուրբ Սա­հակ-Սուրբ Մես­րո­պ" հայ­րա­պե­տա­կան շքան­շա­նով, ձե­ռամբ եր­ջան­կա­յի­շա­տակ Վազ­գէն Ա. Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի, ար­ժա­նա­ցած է "Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի" նա­խա­գա­հա­կան եւ Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րու միու­թեան մե­տայլ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Պատ­ուոյ տոք­թո­րի կո­չու­մին։

                                     

2. Արտաքին յղումներ

  • Երուանդ Ազատեան. "Սփիւռքահայ գրականութդան ճակատագիրը վտանգուած է"
  • Ե՛ւ գիրք, եւ՛ ուղեցոյց, գիտական ուսումնասիրութիւն / Երուանդ Ազատեանի հետ
  • Երուանդ Ազատեան. Սփիւռքի կազմակերպութիւնները պէտք է դառնան Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան լրացուցիչը