Back

ⓘ Լիբանանի հայ առաքելալական եկեղեցիները
                                     

ⓘ Լիբանանի հայ առաքելալական եկեղեցիները

Լիբանանի հայ առաքելալական եկեղեցիները Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցի՝ Առաքելական կը կոչուի, որովհետեւ Հայաստանի մէջ Քրիստոնէութիւնը առաջին անգամ քարոզուեցաւ Յիսուսի Առաքեալներուն կողմէ:

 • Ս. Նշան Մայր Եկեղեցի Զոքաք Պլաթ
 • Ս. Գէորգ Եկեղեցի Հաճըն
 • Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի Զահլէ
 • Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցի Պուրճ Համուտ, Նոր Մարաշ
 • Ս. Յարութիւն Եկեղեցի Ճիւնի, Լիբանան
 • Ս. Յակոբ Եկեղեցի Էշրէֆիէ
 • Ս. Պօղոս Եկեղեցի Այնճար
 • Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի Հայաշէն
 • Ս. Վարդանանց Եկեղեցի Պուրճ Համուտ
 • Ս․ Աստուածածին Եկեղեցի, Նոր Ատանա
 • Ս. Սարգիս Եկեղեցի Նոր Սիս