Back

★ Ամուսնութիւն                                               

Թիֆլիսի Արուեստագիտական Ընկերութիւն

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Կաղմակերպությիւն Թիֆլիսի արուեստագիտական ընկերութիւն, թատերական կազմակերպութիւն Թիֆլիսի մէջ։ կը գործէ 1888 թուականէն մինչեւ 1920 թուականը։

                                               

Ամուսնութիւնը միջնադարեան Հայաստանի մէջ

Ամուսնութիւնը միջնադարեան Հայաստանի մէջ, ամուսնական իրաւունքի պատմութիւնը միջնադարեան Հայաստանի մէջ։ 4-րդ դարէն սկսած մինչեւ 451 թուականը՝ նախքան ընդհանրական եկեղեցիէն բաժնուիլը, հայ եկեղեցին ղեկավարուած է Աստուածաշունչով, առաքելական ու եկեղեցական աւանդոյթներով ու կանոններով, Նիկիայի, Կոստանդնուպոլսոյ ու Եփեսոսի տիեզերական ժողովներու, Անկիւրիայի, Կեսարիոյ, Նէոկեսարիոյ, Կանկրայի, Անտիոքի, Լաւոդիկէի ու Սարդիկէի արտաքին տեղական ժողովներու, օտարազգի սուրբ հայրեր Բարսեղ Կեսարացիի, Աթանաս Ալեքսանդրացիի, ինչպէս նաեւ հայ ազգային-եկեղեցական ժողովներու եւ հոգեւոր առաջնորդներու կանոններով։ Հայ պատմիչ ...

                                               

Արհեստավարժութիւնը եւ հայ դասական դաստիարակչութիւնը

Արհեստավարժութիւնը եւ հայ դասական դաստիարակչութիւնը, Հայ ազգը այն սակավաթիւ ժողովուրդներէն է, որ շատ վաղ ժամանակներ է ի վեր կրցեր է որոշուիլ եւ կազմել իր ազգային յատկանիշները. ինչպէս լեզու, մշակոյթ,հավատք եւ կրօնք, բնաշխարհ, պատմութիւն, ցեղային եւ ազգային արմատներ, տնտեսական հայացք, եւ ապագայի համազգային որոշ տեսելական. որոնք իրար հետ շաղախուելով եւ հակազդելով միմիանց ոչ միայն ծաւալած են ազգային ինքնորոշման հռչակագիր, այլ եւ նախագծած ու բովանդակած ազգային ապրելու, գոյատեւելու, բարգավաճելու ու ծաղկելու գործոնները, փորձերը, ու կարողութիւնները:

Ամուսնութիւն
                                     

★ Ամուսնութիւն

Ամուսնութիւն, տղամարդու եւ կնոջ՝ պատմականօրէն ձեւաւորուած, հասարակութեան կարգաւորուող jարաբերութիւններու ձեւ է, որուն գլխաւոր նպատակը ընտանիք ստեղծելն է եւ որով կը սահմանուին ամուսիններու իրաւունքներն ու պարտականութիւնները իրարու, զաւակներու եւ հասարակութեան նկատմամբ։

Ամուսնութեան համար անհրաժեշտ են՝ կնոջ եւ տղամարդու ամուսնական տարիքի հասնիլը, փոխադարձ կամաւորութիւնն ու համաձայնութիւնը։ Ամուսնութիւնը կը գրանցուի ամուսնաընտանեկան օրէնսդրութեամբ սահմանուած կարգով, որով կը հաստատուի ամուսիններու իրաւահաւասարութիւնը՝ անկախ ռասայական եւ կրօնական պատկանելութիւնէն։

                                     

1.1. Պատմութիւն Վաղ Ժամանակներ

Հասարակական տարբեր ֆորմացիաներն ու անոնց փոփոխութիւնները ազդած են ամուսնական յարաբերութիւններու բովանդակութեան եւ ձեւի վրայ։ Ստրկատիրական հասարակարգին մէջ, կընդունուէր միայն ազատ քաղաքացիներու ամուսնութիւնը։ Ստրուկներու ամուսնական յարաբերութիւնները կը համարուէին պարզ կենակցութիւն։

Մարդոց միջեւ կարգաւորուած ամուսնական յարաբերութիւններու առաջին ձեւը խմբամուսնութիւնն էր։ Հասարակութեան զարգացման ընթացքին մէջ, աստիճանաբար սահմանափակուած են ամուսնութիւնները մերձաւոր ազգականներու միջեւ։ Մայրական տոհմի զարգացումով՝ ձեւավորուած է զուգամուսնութիւնը. երեխաները մնացած են մօր տոհմին մէջ, ազգակցութիւնը ճանաչուած է մօր գիծով։ Տնտեսութեան մէջ, տղամարդու առաջնակարգ դերի հաստատումով առաջացած է մենամուսնութիւնը։

Վաղ միջնադարուն, Եւրոպայի մէջ հասարակութեան բոլոր խաւերու համար պարտադիր էր եկեղեցական ամուսնութիւնը։ Ճորտերը կրնային ամուսնանալ միայն ճորտատիրոջ համաձայնութեամբ։ Բուրժուական յարաբերություններւ հաստատման եւ զարգացման զուգընթաց, եկեղեցական ամուսնությունէն բացի, առաջացաւ նաեւ քաղաքացիական իշխանութիւններու եւ նոտարի կողմէն ձեւակերպուող քաղաքացիական ամուսնութիւնը։

                                     

1.2. Պատմութիւն Ամուսնութիւնները Վաղ Հայաստանի Մէջ

Դեռեւս վաղ անցյալին, Հայաստանի մէջ տիրապետողը եղած է մենամուսնութիւնը, որ կարգաւորուած է եկեղեցական կանոններով քրիստոնէութիւնը 301 թուականին պետական կրօն հռչակելէն յետոյ եւ քաղաքացիական օրենսդրութեամբ։ Հայոց կաթողիկոսի՝ Սահակ Պարթեւի 387-439 սահմանած կանոններով, առանց զոյգերու համաձայնութեան եւ տարիքային համապատասխանութեան, պսակադրութիւնն կարգիլուէր։ Քահանաներուն կարգիլուէր առանց քննութեան եւ հարցման պսակել ամուսնացողներուն։ Զաւակներուն բռնի ամուսնացնող ծնողները՝ կենթարկուէին կանոնական պատիժի։

Հայոց եկեղեցին դեմ էր 2-րդ, ինչպէս եւ գաղտնի ամուսնութեանը։ Եկեղեցական կանոններով՝ կարգիլուէր ազգականներու ամուսնութիւնը իրարու հետ եւ ազատներու ազնուականներու ամուսնութիւնը անազատներու հետ։ Փաւստոս Բիւզանդի 4-րդ կամ 5-րդ դարեր վկայութեամբ՝ Կաթողիկոս՝ Ներսէս Ա. Մեծի եւ Արշակ Բ.ի նախաձեռնութեամբ Տարոն գաւառի Աշտիշատ գիւղիւն մէջ՝ 356 թուականին հայկական եկեղեցական առաջին կանոնադիր ժողովը արգիլած է մերձաւոր ազգականներու ամուսնութիւնը, բազմակնութիւնը եւ այլն։ Շահապիվանի 447-ի ժողովը ազգակցական արիւնակցական կապեր ունեցող անձանց ամուսնութիւնը համարած է "պղծութիւն եւ գարշանք", հեթանոսական մնացուկ եւ արգիլել մինչեւ՝ 4-րդ սերունդը։

Կիլիկիաn Հայաստանի մէջ՝ յատուկ կարեւորութեամբ կը վերաբեկուին ամուսնաընտանեկան յարաբերութիւններուն, անառողջներու ամուսնութիւնը դիտուած է ազգի ապականութիւն եւ արգիլուած՝ բժշկական զննումէն յետոյ։ Ըստ Մխիթար Գոշի 1120-1213 Դատաստանագրքի՝ պարտադիր էր կնոջ համեմատ տղամարդու մեծ տարեց ըլլալը այդ կը համարուէր ամուսնոյն գերիշխանութեան պայման։ Անհաւատարիմ ամուսիններու համար նախատեսուած էր տուգանք։ Սմբատ Սպարապետի 1208-1276 Դատաստանագրքով՝ կարգիլուէր նոր ամուսնացածին բանակ տանիլը։ Յաճախ քաղաքական էին նպատակներով կատարուող ամուսնութիւնները, որոնցմով բարեկամութիւն կը ստեղծուէր տարբեր տոհմերու, իշխաններու, նաեւ պետութիւններու միջեւ։ Հայ պատմիչներու՝ Ղազար Փարպեցի, Փաւստոս Բիւզանդ եւ ուրիշներ վկայութեամբ՝ ամուսնութիւնէն յետոյ հարսը կը մնար չխօսկան, երեսը կը ծածկէր քողով, եւ ան կը կրէր մինչեւ մայր դառնալը։ Կինը կընդունէր ամուսնոյն ազգանունը։

                                     

1.3. Պատմութիւն Ամուսնութիւնները Հայաստանի Հանրապետութեան Մէջ

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, ամուսնութիւնը հիմնուած է ամուսիններու ազատ ընտրութեան, անոնց փոխադարձ սիրոյ եւ հետաքրքրութիւններու ընդհանրութեան վրայ։ Ամուսնութիւնը ազատ եւ իրաւահաւասար տղամարդու եւ կնոջ՝ օրէնքով սահմանուած կարգով կազմուած կամաւոր միութիւն է։

Ամուսնութեան եւ ընտանիքի պահպանութեան հարցերը կը կարգաւորուին ՀՀ ամուսնութեան եւ ընտանիքի օրէնսգրքին համապատասխան։ Ամուսնութիւնը գրանցուած է Քաղաքացիական կացութեան ակտերու գրանցման գրասենեակին մէջ՝ ամուսնացողներու դիմում ներկայացնելէն հիմնականին մէջ՝ 1 ամիս յետոյ։ Ամուսնութեան գրանցման համար անհրաժեշտ են ամուսնացողներու փոխադարձ համաձայնութիւնը եւ ամուսնական տարիքը 18 տարեկան։ Բացառիկ դէպքերուն մէջ՝ կանանց համար այդ տարիքը կրնայ նուազեցուիլ 1 տարով։

Կան նաեւ պայմանագրով կարգաւորուող ամուսնութիւններ. ամուսնացող կողմերու միջեւ կը կնքուին պայմանագիրեր, որոնցմով կը սահմանուին ամուսիններու անձնական եւ գոյքային իրաւունքներն ու պարտականութիւնները։

Ամուսնութիւն չի թոյլատրուիր ան անձերուն միջեւ, որոնցմէ մէկը այլ ամուսնութեան մէջ է, ազգակցութեան մէջ գտնուող անձերուն, հարազատ եւ խորթ եղբայրներու ու քույրերու, որդեգրողներու եւ որդեգրվածներու միջեւ, այն անձերու միջեւ, որոնցմէ մէկը հոգեկան հիւանդութեան կամ սակաւամտութեան պատճառով անգործունակ ճանչցուած է։ Ամուսինները ունին անձնական եւ գոյքային հաւասար իրաւունքներ, անոնցմէ իւրաքանչիւրը ազատ է ընտրելու իր զբաղմունքը, մասնագիտութիւնը եւ բնակութեան վայրը։

Բազմակնութիւնը կարգելուի ՀՀ օրէնքով։ Ատոնք բացառելու նպատակով Քաղաքացիական կացութեան դէպքերու արձանագրման գրասենեակին մէջ, նախկինին մէջ ամուսնացած անձերուն միջեւ նոր ամուսնութիւն արձանագրելու ատեն, կը պահաջեն ամուսնալուծութիւնը կամ նախկին ամուսնոյն մահը հաստատող փաստաթուղթ։

Ազգականներու ամուսնութիւնը կարգիլուի, որովհետեւ ատոնցմէ յաճախ կը ծնին բնածին արատներով եւ ժառանգական հիւանդութիւններով երեխաներ։ Այդպիսի ամուսնութիւնէն մեռածածին երեխաներու թիւը եւ մանկական մահացութիւնը 2 անգամ աւելի մեծ է։

Թուարկուած պայմաններու խախտումով կայացած ամուսնութիւնը կը համարուի անուաուեր։ Դատական կարգով այդպիսին կրնայ ճանաչուիլ նաեւ ընտանիք չկազմելու միտումով գրանցուած ամուսնութիւնը կեղծ ամուսնութիւն։ Սակայն այդպիսի ամուսնութիւնէն ծնած երեխաները չեն կորցնցեր իրենց իրաւունքները։                                     

1.4. Պատմութիւն Քաղաքացիական Ամուսնութիւնները Հայաստանի Հանրապետութեան Մէջ

Վերջին տարիներիը լայն տարածք կը ստանայ եկեղեցական ամուսնութիւնը, սակայն ՀՀ սահմանադրութիւնը կը ճանչնայ միայն քաղաքացիական ամուսնութիւնը, իսկ եկեղեցականը՝ քաղաքացիական ամուսնութեան հետ մէկտեղ կը համարէ ամուսնացողներու մասնաւոր գործը։

Քաղաքացիական կացութեան դէպքերու արձանագրման գրասենեակին մէջ՝ ամուսնացողները կը ծանօթանան արձանագրման կարգին եւ պայմաններուն, կը հաւաստիանեն, որ անինք տեղյժեակ են իրարու առողջական եւ ընտանեկան վիճակին, ապագա, ամուսիններուն կը բացատրեն անոնց իրաւունքներն ու պարտականութիւնները։ Ըստ ցանկութեան՝ ամուսինները, իբրեւ իրենց ընդհանուր ազգանուն, կընտրեն իրենմէ մէկունը ՀՀ-ում՝ հիմնականին մէջ՝ տղամարդունը կամ կը պահպանէ նախաամուսնականը։

Երեխաներու դաստիարակութեան եւ ընտանեկան կեանքի հարցերը, ամուսինները կը լուծեն համատեղ։ Անոնցմէ իւրաքանչիւրը ազատ է զբաղմունքի, մասնագիտութեան եւ բնակութեան վայրի ընտրութեան հարցին մէջ։ Ամուսնութեան ընթացքին՝ ամուսիններու ձեռք բերած ունեցուածքը ընդհանուր, համատեղ սեփականութիւն է, որուն նկատմամբ անոնք հաւասար իրաւունքներ ունին նաեւ այն դեպքին մէջ, երբ անոնց մէկը զբաղուած է տնային տնտեսութիւն վարելով, երեխաներուն խնամելով եւ չէ ունեցած ինքնուրոյն վաստակ։

Մինչամուսնական, ինչպէս նաեւ՝ ամուսնութիւնէն յետոյ նուիրատուութիւն կամ ժառանգութիւն ստացած ունեցուածքը անոնց համատեղ սեփականութիւնն է։ Ամուսինները պարտաւոր են նիւթապէս օգնել իրարու, անաշխատունակ ամուսինը յղի կինը յղութեան ընթացքին մէջ եւ ատոնց յետոյ 1 տարի այդպիսի օգնութիւնէն զրկուելու դեպքին մէջ կրնայ դատարանով նոյնիսկ առանց ամուսնալուծութիւն ձեւակերպելու ապրուստադրամ ստանալ ամուսնոյն, եթէ վերջինս ի վիճակի է վճարել։

ՀՀ քաղաքացիներու ամուսնութիւնը արտասահմանեան քաղաքացիներու հետ կարձանագրուի ընդհանուր հիմունքներով, սակայն անոնցմէ կը պահանջուի փաստաթուղթ՝ արձանագրուած ամուսնութեան բացակայութեան մասին։

                                     

1.5. Պատմութիւն Ամուսնալուծութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ

Ամուսնութեան ազատութիւնը կենթադրէ նաեւ ամուսնալուծութեան ազատութիւն։ Սակայն հասարակութիւնը շահագրգռուած է ամրապնդել ընտանիքը, ուստի ամուսնալուծութիւնը նոյնպէս կը գտնուիպետութեան հսկողութեան տակ եւ իբրեւ կանոն, կը կատարուի դատական կարգով։ Անչափահաս երեխաներ չունեցող ամուսիններու ամուսնալուծութիւնը, փոխադարձ համաձայնութեամբ, կը ձեւակերպուի Քաղաքացիական կացութեան ակտերու արձանագրման գրասենեակին մէջ։ Այստեղ կը կատարուի նաեւ՝ օրենքով սահմանուած կարգով անյայտ բացակայ, հոգեկան հիւանդութեան կամ սակաւամտութեան հետեւանքով անգործունակ ճանաչցուած, ոչ 3 տարիէ պակաս ժամկէտով ազատազրկուած անձերուն ամուսնալուծութիւնը։ Օրէնքը չի թոյլատրեր առանց կնոջ համաձայնութեան ամուսնալուծութեան գործ հարուցել կնոջ յղութեան ընթացքին եւ 1 տարեկանէն փոքր երեխայ ունենալու դեպքին մէջ։ Ամուսնութիւնը կը համարուի դադարեցուած՝ Քաղաքացիական կացութեան ակտերի արձանագրման գրասենեակին մ էջ ամուսնալուծութիւնը ձեւակերպելէն յետոյ։

                                     

2. Ամուսնական եւ Ընտանեկան Յարաբերութիւններու Առողջապահութիւնը

Ընտանիքի խնդիրները պայմանաւորուած են հասարակութեան զարգացման նոր փուլի առանձնայատկութիւններով։ Ընտանիքը ո՛չ թէ 2 եւ աւելի անհատներու ֆիզիքական գումար է, այլ միայն իրեն բնորոշ առանձնայատկութիւններով օժտուած հասարակութեան հիմնական բջիջը։ Ընտանիքի գոյութեան կարեւոր պայմանը ամուսիններու ներընտանեկան խնդիրներները լուծելու, բարդ հարցերը քննարկելու, փոխշահաւետ որոշումներ ընդունելու ունակութիւնն է։ Ընտանիքը կը միաւորուի նաեւ համատեղ գործունէութեամբ։

"Ամուսինը" կամ "կինը", "հայրը" կամ "մայրը" որոշակի հասկացութիւններ են, հստակ պարտականութիւններու ոլորտով դերեր, որոնք ամուսնացող անձը կը պարտաւորուի կատարել։ Ատուք կատարել չկարենալը կամ կատարել չցանկանալը անխուսափելիօրէն կը հանգեցնեն ընտանեկան գժտութիւններու։ Ընտանիքին մէջ գոյութիւն ունեցող դերերու համակարգը կայուն չէ, այն պայմանաւորուած է հասարակութեան եւ ընտանիքին մէջ կատարուող փոփոխութեւններով, հասարակության մեջ կնոջ դերի բարձրացմամբ, հասարակական աշխուժութեան դրսեւորմամբ։ Վիճակագրական ուսումնասիրութիւնը ցույց տուած է, որ բարձր կրթութիւն եւ զարգացման մակարդակ ունեցող ամուսիններու ընտանիքներուն մէջ կենցաղային եւ տնտեսական պարտականութիւնները հաւասարաչափ կը բաշխուին աոնց անդամներու միջեւ։                                     

2.1. Ամուսնական եւ Ընտանեկան Յարաբերութիւններու Առողջապահութիւնը Ընտանիքի Անդամներու Միջեւ Յարաբերութիւններ

Ընտանիքի անդամներու միջեւ յարաբերութիւնները պայմանաւորուած են ընկերային-մշակութային նորմերով եւ անհատական առանձնայատկութիւններով։ Բարեկիրթ, առողջ ընտանիքին մէջ կը գործէ փոխլրացման սկզբունքը. ամուսիններէն մէկուն գիտելիքները եւ բնաւորութեան գիծերը յաջողութեամբ կը լրացուին են միւսի ընդունակութիւններով ու փորձով։ Հակումներու եւ ճաշակի տարբերութիւնը պէտք չէ տարաձայնութեան պատճառ դառնայ։ Եթէ ընտանիքի անդամներէն մէկը ունի բռնակալի, եսամոլի խառնվածք, ապա փոխհարաբերութիւններու անհաւասարութեան պատճառով ընտանիքը կը դառնայ անկայուն։ Ան գոյութիւն կունենայ միայն ամենաբարենպաստ պայմաններուն մէջ եւ հեշտութեամբ կը քայքայուի ճգնաժամային իրավիճակներուն մէջ։

Ընտանիքի էվոլյուցիան, այսինքն անոր կենսական բոլորաշրջանը կը ձեւաւորուի որոշակի փուլերէն, մինչամուսնական, ամուսնական եւ նոր անդամներու երեխայներ աւելացման, ընտանիքի առանձին անդամներու հեռանալու հասուն երեխաներու ամուսնութիւն, ծնողներէն մէկուն մահը շրջաններ։

                                     

2.2. Ամուսնական եւ Ընտանեկան Յարաբերութիւններու Առողջապահութիւնը Ամուսնական Վաղ Շրջան

Ամուսնութեան առաջին տարին առաւել յաճախ ընդհարումներու պատճառ կը դառնան ամուսնական յարաբերութիւններու, այդ թիւին նաեւ՝ սեռական կեանքի նորութիւն ըլլալը։ Կեանքի այդ կողմի արտասուորութիւնը յաճախ վախկը ներշնչէ 2 կողմերուն ալ, խոչընդոտին մէջ ընտանիքի բնականոն գործունէութեանը։ Բազմամեայ "ընկերական յարաբերութիւնները" ամուսիններուն չեն պաշտպաներ սեռական աններդաշնակութիւնէն, իսկ որոշ դեպքերուն մէջ՝ նոյնիսկ կրնան ուղղակիօրէն նպաստել ատոր։ Այդպիսի շեղումները կանխելու նպատակով, երեխան դեռ մանկութենէն դպրոցի մէջ եւ տանը պետք է սեռական ճիշդ դաստիարակութիւն ստանայ, որ կը խոչընդոտի կեանքի այդ կողմի մասին անոր կեղծ պատկերացումներու ամրապնդման։ Համատեղ կեանքի այդպէս սկզբը՝ իրարու "ընտելանալու" առաւել ծանր ժամանակաշրջանին, փոխզիջումային լուծումներ գտնելու պատրաստակամութիւնն կօգնէ խուսափիլ ընտանեկան ընդհարումներէն։

Սովորաբար երիտասարդները նոր ընտանիքին մէջ կը ստեղծեն այնպիսի փոխհարաբերութիւններ, ինչպիսի եղած են իրենց հայրական տանը։ Պարզուած է, որ ամուսնալուծուած ծնողներու երեխաները աւելի հեշտ համաձայնած են ամուսնալուծութեանը։ Երբեմն ընտանիքին մէջ՝ ձեւաւորուած վարքագիծը, զգացմունքներու արտայայտման ձեւերը չեն յաղթահարեն ամբողջ կեանքի ընթացքին։ Այն ընտանիքներուն մէջ, ուր ծնողներու միջեւ չէ եղած սէր եւ հաշտութիւն, կամ յարաբերութիւնները արտաքնապէս եղած են սառը եւ զուսպ, յաճախ կը մեծնան դիմացինի մասնաւորապէս ամուսնու կամ կնոջ նկատմամբ լավ վերաբերմունքի անկարող անհատներ։ Դա կարող է դառնալ ամուսինների միջև ծագող թիւրիմացութիւններու պատճառ, հանգեցնել փոխադարձ մեղադրանքներու, իսկ հետագային՝ մշտական, անյաղթահարելի օտարացման։

                                     

2.3. Ամուսնական եւ Ընտանեկան Յարաբերութիւններու Առողջապահութիւնը Երիտասարդ Սերունդի Դաստիարակութիւն

Ընտանիքի ամենապատասխանատու պարտականութիւնը երիտասարդ սերունդի դաստիարակութիւնն է։ Հոգեւոր մերձեցման, երեխայներու նկատմամբ հոգատարութեամբ, բարեացակամութեամբ եւ փոխըմբռնումով իրար կապուած ծնողներու առողջ ընտանիքն աճող սերունդի ճիշտ, լիարժէք դաստիարակութեան գրաւականն է։

Յղութիւնը եւ առաջնեկի ծնունդը լրացուցիչ պարտաւորութիւններ կը դնեն ամուսիններու վրայ, սակայն անոնց չեն ազատեր փոխադարձ ուշադրութեան անհրաժեշտութիւնէն։ Ուշադրութեան պակասը յատկապէս ծանր կը տանին յղիթիւնյն ու ծննդաբերութիւնէն թուլացած եւ այդ պատճառով յաճախակի տրտնջացող ու դիւրագրգիռ կանայք։ Առողջ ընտանիքին մէջ, այդ ժամանակաշրջանին տղամարդը պէտք է իրեն զգայ եւ դրսեւորի իբրեւ ուժեղ անհատ, նեցուկ ըլլայ կնոջը, այդ կօգնէ նաեւ՝ տղամարդուն՝ գնահատելու հայր ըլլալու իր նոր դերը։ Երեխայի ծնելէն յետոյ երիտասարդ ամուսինը պետք է հաշուի առնէ ծննդաբերած կնոջ ոչ միայն իւրայատուկ հոգեբանական, այլեւ՝ բնախօսական վիճակը եւ ամուսնական սեռական յարաբերութիւններու ժամանակաւոր դադարը չդիտէ իբրեւ իր նկատմամբ կնոջ սառնութեան դրսեւորում։

Հասուն տարիքը ունի իր ճգնաժամային շրջանները, օրինակ՝ դժուար պահերուն կրնան առաջանալ 2-րդ երեխայի ծննդեան հետ։ Մասնաւորապէս, մեծերու ուշադրութեան կեդրոնը գտնուած առաջնեկի մօտ, եղբօր կամ քրոջ ծնելէն յետոյ, այլեւս չսիրուած, աւելորդ ըլլալու միտքէն կրնայ առաջանալ նեւրոզ, որուն հետեւանքով երեխան կը դառնայ խիստ կամակոր, քմահաճ։ Երեխայի այդպիսի վարքը կրնայ կազմալուծել ընտանիքը։ Մեծերը յաճախ առաջնեկի վրայ կը սկսին "թափել" իրենց բարկութիւնը կամ, ընդհակառակը, անոր արտօնեալ վիճակի կորուստը կաշխատին փոխհատուցել ընդգծուած ուշադրութեամբ, որ երեխան սովորաբար, չընդունիր համարելով կեղծ։ Այս իրադրութիւնէն միակ ելքը առաջնեկին ընտանիքի նոր անդամի յայտնուելուն նախապատրաստելն է։

                                     

2.4. Ամուսնական եւ Ընտանեկան Յարաբերութիւններու Առողջապահութիւնը Ամուսնութեան Հասուն Շրջան

Իւրաքանչիւր ընտանիքի կեանքին մէջ, բարդ ժամանակաշրջան կը սկսի երեխաներու հասունանալէն յետոյ։ Տալէն անոնց հեռանալը, սեփական ընտանիք կազմելը յաճախ ծնողները ցաւագին կընդունեն, յատկապէս, երբ ընտանիքը լրիւ չէ յաճախ առանց հայր է, կամ երբ երեխան միակն է։ Նման դէպքերուն մէջ՝ հիմնականին մէչբ երեխայի դաստիարակութեամբ միաւորուած ամուսիններուն կը տիրէ հիասթափութիւն, կամ ընդհանուր հետաքրքրութիւններու բացակայութիւնը կը հանգեցնէ օտարացման։ Շատ ծնողներ անյաջող փորձեր կը ձեռնարկեն իրենց հասուն զաւակներու կեանքին միջամտելու, կեանքի ուղեկցի ընտրութեան հարցին մէջ, անոնց որոշումներու վրայ ազդելու համար։ Առանձնապէս սխալ կը հասնի զաւակներուն ապերախտութեան մէջ մեղադրելը, թէ՛ "անոնց կը նուիրաբերեն իրենց ողջ կեանքը" ։ Սովորաբար հասուն զաւակները կընդդիմանեն ծնողներու այդպիսի վարքագծին եւ կը պաշտպանեն ինքնուրոյն որոշումներ կայացնելու, անձնական կեանք ունենալու իրենց իրաւունքը։ Բնականոն, բարեացակամ յարաբերութիւններով ընտանիքին մէջ, ուր դեռ փոքր տարիքէն հաշուի կառնեն երեխայի անյատականութիւնը, ամէն ինչ բարեյաջող ընթացք կունենայ։                                     

2.5. Ամուսնական եւ Ընտանեկան Յարաբերութիւններու Առողջապահութիւնը Ամուսնութեան Ճգնաժամային Շրջան

Ընտանիքի առաւել ծանր ճգնաժամային շրջանը կապուած է ծերութեան, ամուսիններէն մէկուն կեանքէն հեռանալու հետ։ Այդպիսի դէպքերուն մէջ՝ միայնակութիւնը կը յաղթաւարուի հին ընկերներու, հասուն զաւակներու ընտանիքներու հետ սերտ կապեր պահպանելով, սեփական ուժերու համեմատ մասնագիտական, հասարակական կամ այլ աշխատանք կատարելով։

Ընտանիքը սովորաբար կը դիմէ բժշկի օգնութեանը դժուարին ճգնաժամային ժամանակաշրջաններուն, երբ ընտանեկան վէճը, ընդհարումը բաւականին խորհանին եւ բացասաբար կազդէ ընտանիքի անդամներու հոգեկան ու ֆիզիքական վիճակի վրայ։

Ընտանեկան հոգեկան ցնցումները, որքան ալ աննշան թուեցան, մեծերու եւ երեխաներու նեւրոզներու գլխաւոր պատճառներէն են։ Ընդհանուր եւ հասարակութեան հոգեբանութեան ժամանակակէն մակարդակը եւ շահագրգռուած անձերուն բարի կամքը հնարաւորութիւն կու տան կանխել նեարդային հիւանդութիւնները, ծանր ընդհարումները, ամուսնալուծութիւնը։ Հոգեբոյժները եւ նեարդահոգեբանները կօգնեն լուծելու ներընտանեկան ընդհարումները։

ՀՀ խոշոր քաղաքներում կան ընտանեկան հարցերու յատուկ խորհրդատուութիւններ, ուր կարելի է դիմել ընտանեկան փոխհարաբերութիւններու, երեխաներու դաստիարակութեան եւ այլ հարցերով։

Ընտանիքին մէջ, առաւել ծանր ընդհարումներ կառաջանենգինեմոլութեան եւ թմրամոլութեան հետեւանքով, որոնք յատկապէս կործանարար են երեխաներու համար։

Առողջ ընտանիքի համար ճգնաժամային շրջանները վտանգաւոր չեն. ատոնց յաջող յաղթահարումը կը նպաստէ փոխադարձ վստահութեան, կեանքի ուսանելի փորձ ձեռք բերելուն։ Շրջապատի, սեփական ընտանիքի անդամներու նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունքը առողջ ընտանիքի գոյութեան կարեւոր նախապայմաններէն է։

                                     

3. Արտաքին յղումներ

 • Քրիստոնէական ամուսնութիւն.
 • Հուրի Սեմեոնով "Ամուսնութիւն եւ ընտանիք․ ստեղծում եւ զարգացում".
 • Սերկէյ Գաւրով "Ընտանիք եւ ամուսնութիւն հասկացութեան պատմական փոփոխութիւնը".

Կաղապար:ՀԲՀ

                                     
 • բեմադրուած են Վարդովեանի թատրոնին մէջ: Լեյլա եւ Մեջնուն 1869 Բռնի ամուսնութիւն 1869 Թոսուն աղա 1870 Այար Համզա 1871 Հայրենիք 1873 Ժլատ Համիտը
 • հրատարակուած են իր պատմուածքներէն շատեր, եւ իր աոաջին գրքոյկը Երկրորդ ամուսնութիւն ը, 1931 - ին հրատարակուած է Մանուկ Ասլանեանի նախաձեռնութեամբ Ամբողջական
 • ընկերութեան դերասանական ռուսական խումբը առաջին ներկայացումը Նիգոլայ Գոգոլի Ամուսնութիւն Ընկերութիւնը մեծապէս կը նպաստէ Թիֆլիսի թատերական կեանքի զարգացման
 • արեւմտահայերէնով եւ իրապաշտ շունչով գրուած վիպակները Կախաղանէն... ամուսնութիւն Բուրդի վաճառականութիւն Մօրուքի սանտրը եւ երկու պատկեր հանրածանօթ
 • Ամառնային Գիշերուան Երազը Մոլիէռի Թարթիւֆ Խաչագողը Նիքոլայ Կոկոլի Ամուսնութիւն եւ այլ թատերախաղեր Ան դերեր ստանձնած է իր բոլոր ներկայացումներուն մէջ
 • ԽՍՀՄ երաժշտահաններու միութեան վարչութեան անդամ Պոմարշէի Ֆիկարոյի ամուսնութիւն կամ խելահեղ օր 1933 Նիկոլայ Կոկոլի Ռեւիզոր 1934 Լ. Սլավինի Ինթերվենցիա
 • Ուղղափառ եկեղեցին կը պահէ կարգ մը ծեսական արարողութիւններ, ինչպէս օրինակ ամուսնութիւն եւայլն Յոնիական կղզիներ Քիքլատես Յունաստան Աթէնք Փաթրա Լատիններուն
 • չանցան եւ բեմ յայտնուեցաւ ժողովուրդին սրտին խօսող Աղջիկտես - ը եւ Բռնի Ամուսնութիւն - ը: Սրահը միշտ եղաւ լեփ - լեցուն, եւ շատերը նախընտրեցին դիտել յոտնկայս
 • խումբ մը երիտասարդ դերասաններ, որոնք ներկայացուցին Սոդոմ Գոմոր Օտար ամուսնութիւն Բաբելոն Տեսակցութիւն բժիշկի հետ եւ Բամբասանք սքեչները: Կատակերգութեան
 • է ոսկերիչ Կարապետ Քիւրքճեանի աղջկան Օր. Արտէմի հետ եւ կնքած երջանիկ ամուսնութիւն մը զոր ցարդ կ երգէ ի դէպս պարագայի իր խմբագրականներուն մէջ: Ջարդի տարին
 • ա տե նի մե ծահռ չակ Ժիւ լիէն Ա կա դե միա յին մէջ 1921 - ին Էտկար Շահին ամուսնութիւն կը կնքէ երիտասարդ արուեստի ուսանողուհի Simone Julia Gaumet հետ: 1930 - ին
 • 1978. Սէրը Աշնան Մէջ վիպակ, 1983. Նա խաճաշ Լուսնի Տակ 1984 Ամուսնութիւն Լիբանանեան Ձեւով արաբախառն, 1984 Համբարը Հայաստան Պիտի Երթայ 1987
                                     
 • Կրիբոյեդովի Խելքէն պատուհաս կամ Լերմոնտովի Դիմակահանդէս Կոկոլի Ամուսնութիւն Ռեւիզոր եւ Օստրովսկիի գործերը, աշակերտները կը կապէր արուեստի եւ գրականութեան
 • Սոֆոկլեսի Անտիգոնես ռեժ. Լեւոն Քալանթար Ժան Բատիստ Մոլիերի Ակամայ Ամուսնութիւն ռեժ. Լեւոն Քալանթար Ժան Բատիստ Մոլիերի Տոն Ժուան ռեժ. Լեւոն Քալանթար
 • ճանչնար եւ կը դիտէր որպէս եկեղեցիէն դուրս ինկած յարաբերութիւն եւ նման ամուսնութիւն եկեղեցւոյ մէջ չէր օրհնուէր եւ չէր օրինականացուէր: Պսակադրութիւնը սրբութեամբ
 • բնաւ չէ աշխատած իր մասնագիտութեան ոլորտին մէջ: Ան ունեցած է անյաջող ամուսնութիւն մը, որ շատ երկար չի տեւեր ընդամէնը հինգ տարի, ունենալով մէկ հատիկ տղայ
 • եւ հեզ վերաբերմունքին. վերադարնալով պալատ մարդ կ ուղղարկէ առաջարկելով ամուսնութիւն սակայն որքան մեծ կ ըլլայ զարմանքը երբ կը լսէ թէ աղջիկը մերժածէ փառքն
 • խորհուրդներ - Մկրտութիւն, Դրոշմ, Ապաշխարութիւն, Հաղորդութիւն, Պսակ կամ Ամուսնութիւն Ձեռնադրութիւն, Կարգ հիւանդանաց եւ վերջին օծում: Հայ Եկեղեցագիտութիւն
 • Եղիշէ Թադեւոսեան 24 Սեպտեմբեր 1870 1870 - 09 - 24 Վաղարշապատ, Ռուսական Կայսրութիւն - 22 Յունուար 1936 1936 - 01 - 22 Թիֆլիս, Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւններու
 • Լու Անտրեաս - Սալոմէ գերմաներէն Lou Andreas - Salomé բուն անունով Լուիզ Վոն Սալոմէ կամ Լուիզա Կուսթաւովնա Սալոմէ ռուս. Луиза Густавовна фон Саломе 12
 • Մոնա Լիզա տել Ճիոքոնտօ Lisa del Giocondo ծննդեան անունը Ժերարտինի, 15 Յունիս 1479, Ֆլորանս Florence - 15 Յուլիս 1542, Ֆլորանս ծանօթ է նաեւ իբրեւ
 • Երուանդ Աղաթոն, 18 Փետրուար 1860 1860 - 02 - 18 Պոլիս, Օսմանեան Կայսրութիւն - 1935 երկրագործ, հայ մշակութային գործիչ Որդի Գրիգոր Աղաթոնի, ծնած է Խասգիւղ
                                     
 • Ֆայզա Ֆուատ Ռաուֆ արաբ الأميرة فايزة بنت فؤاد الأول 8 Նոյեմբեր 1923, Պալատ Ապտին, Գահիրէ, Եգիպտոս - 9 Յունիս 1994, Westwood, Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա
 • Քոլինտա Կրապար - Քիթարովիչ 29 Ապրիլ 1968 1968 - 04 - 29 Ռիեկա, Խորվաթիա խրուաթ քաղաքագէտ ու դիւանագէտ է եւ Խրուաթիոյ հանրապետութեան նախագահը 2015 - էն ի վեր:
 • Պատկեր Անուն Հայր Ծննդեան տարեթիւ Ամուսնութիւն Թագուհի դարձած է Գահնկեց եղած է Մահուան տարեթիւ Ամուսին Արակոնի թագաւորներ Էրմեզինտա Պիկորսքայա Ermesinda

Users also searched:

ամուսնութիւնը միջնադարեան հայաստանի մէջ, Հայաստանի, միջնադարեան, Ամուսնութիւնը, ԱմուսնութիւնըմիջնադարեանՀայաստանիմէջ, Ամուսնութիւն, ամուսնութիւն, հայաստանի հասարակութիւն. ամուսնութիւն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և.

1. ամուսնութիւն, ամուսնացում. Վիքիփեդիա: ամուսնութիւն Wiktionary: ամուսնութիւն. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Ձեռնարկ յարաբերութիւններ ​ամուսնութիւն զագս ծանօթութիւն սէր ​գիրք. Վիճակահանութեամբ ամուսնութիւն եւ. Ամուսնութիւն Աստծոյ հաստատած մի կապացուցեն ազգակից ամուսնութեան չար հետ. Վասպուրական. Ազգագրութիւն. Ա. Վան. Լրագրողը տեսակցութիւններ ունեցած է խառն ամուսնութիւն կնքած ծնողներու.

Հանրագիտարան ISMA.

Ամուսնութեան բնական եւ ընկերային մը քաղաքային ամուսնութիւն կատարելու,. Ամուսնութեան. Մեծն Բրիտանիայէն ետք միասեռականներու ամուսնութիւն թոյլատրելի դարձաւ նաեւ. Ամուսնութիւն Արարատ. Փունջ կամ սէր, կանայք եւ ամուսնութիւն Ա. Րիքար Թարգմ.՝ Օրբէլ. By: Րիքար, Ա. Contributor s.


Մեծն Բրիտանիայէն ետք Arevelk.

Ամոքել 2, Headword ամուսնութիւն 5 occurrence s Eng: marriage, Wordforms Alphabetical ամուսնացուցանէ 2. Առեւանգմամբ եւ գնմամբ ամուսնութիւն. Ամրանալ 1 ամրացուցանել 7, Wordform ամուսնութիւն 2 occurrence s. Eng: marriage, Wordforms Alphabetical. Ընտանեկան բարք. Ամուսնութիւն և. ՊՍԱԿԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ Ինչու համար խորհուրդ Պօղոս Առաքեալ այր եւ կնոջ ամուսնութեան.

Քերթուածներ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ.

Nasza Biblioteka Cyfrowa is Here put the description for the main page matadata, visible e.g. when sharing on Facebook. Հայաստանի Ժողովրդագրական պատկերը. Ամոքել 2, Wordform ամուսնութեան 1 occurrence s.​.sg. Eng: marriage, Wordforms Alphabetical.


Հայ ազգագրությունը XIX դարի 70 80 Untitled.

Images for Ամուսնութիւն Գոգոլ, Նիկոլայ Վասիլևիչ. Thumbnail. Մատենագիտական այլ շտեմարաններ. Վիքիպեդիա:Թարգմանիչի անկիւն. ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԱՐՍԱՆԻՔԻ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. Հասակ Սովորաբար երիտասարդը 18 25 եւ. ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՇԱՀԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. 2016ին Հայաստանի Մէջ Արձանագրուած Է 16.912 Ամուսնութիւն. Asbarez © Asbarez 04 21 2017 10 դիտում.

Ամուսնութիւն.

Սէր եւ ամուսնութիւն: Առաջնորդ ընտանեկան երջանկութեան: Զ. ծ. վրդ. Տէր Յակոբեան. Խառն Ամուսնութեանց Զաւակները Կ. Բնական յաւելաճը՝ 9 879: Տարուայ ընթացքին գրանցուած է 15 561 ամուսնութիւն, 3 879. Koha online catalog. Ամուսնութիւն և հարսանեաց սովորոյթներ, Ընտանեկան բարք. Տղաբերք և կնունք.


2016ին Հայաստանի Մէջ Արձանագրուած Է.

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՀ ՈՐԴԵԿԻՆ ՀՐԴԵՀՆ ՀԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ, ՆՈՐ ՏՈՒՆ ՆԱՒԱՎԱՐԻՆ ՈՐԴԻՔ. Հայց. Եկեղեցւոյ բարեկարգութեան. Ամուսնութիւն. Հեղինակ. Samuelian Khachik. Բաժին. Հայ դասական մատենագրութիւն Ընթերցասրահ. Ամուսնութիւն. Ս. վարդապետ, 1881 Ամուսնութիւն. Արարատ, ԺԳ Դ. pp. 145 148.

Հայ ազգագրությունը XIX դարի 70 80 Untitled.

Կիսանկախ գոյութիւնը ողջ միջնադարի ընթացքում: Հայ գրականութեան պատմութեան մէջ բայց այդ ամուսնութիւնը ոչ մի լաւ բանի չի. Սիւնեաց Օրբէլեանների Բուրթէլեան. Ամուսնութիւնը միջնադարեան Հայաստանի մէջ hy. Պսակադրութեան Ծիսակարգեր. Վարդան Արեւելցի ՀԱՅՈՑ ԵՐԿԻՆՔ. Հայաստանի հին գրական պատմութեան մէջ a Յունարէն տեքստին մէջ մէկը Փիլիպպոսի և քարոզէր եւ, ի միջի այլոց, ամուսնութիւնը կը ի նկատի առնել որ, եթէ միջնադարեան Յայսմաւուր. Մամուլի էջից բաց թողնված. Սել միջնադարյան բժշկապետների գիտական ​Ուսումն բժշկութեան մեջ, և ոչ թե 15 ը, Է. Վանն թտպիր, ամուսնութեան հետ կընոչ թէ որպէն է։. Բովանդակություն Untitled. Նրանց ինքնադրսևորման ու Հայաստանի կենսական միջազգային կազմակերպությունների մեջ և ամուսնութեան հարցը, Ազդակ, Բեյրութ, 1967թ., դեռևս վաղ միջնադարյան մակարդակում.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →